BELEID INZAKE KLACHTENBEHANDELING

1. Inleiding

CST Financial Services (hierna: het “bedrijf”) wordt gereguleerd door de International Financial Services Commission (" IFSC "), onder vergunningnummer IFSC / 60/377 / TS / 17 en is gevestigd in Barrack Road 35, derde verdieping, Belize City, Belize.

Het bedrijf classificeert een klacht als elke klacht / ontevredenheid met betrekking tot de activiteiten van personen die onder de controle van het bedrijf vallen (werknemers), in verband met het aanbieden en leveren van de investering en/of ondersteunende diensten door het bedrijf.

Het is de doelstelling van het bedrijf om een consistente, hoogwaardige en verantwoording reactie aan de klager te geven.

2. Definities:

Een "klacht" is een verklaring van ontevredenheid die formeel door de klant wordt ingediend bij het bedrijf betreffende het leveren van beleggingen en/of nevendiensten door het bedrijf

Een "klager" is een klant die in aanmerking komt voor het indienen van een klacht.

2.1 Omvang:

De procedure beschrijft de methode voor het indienen van klachten bij het bedrijf voor afhandeling van klachten ontvangen van klanten. Het doel van het beleid inzake klachtenbehandeling (hierna “CHP”) schetst de procedures die worden toegepast bij de behandeling van klachten van klanten.

3. Procedure voor het afhandlen van klachten van klanten

3.1 Hoe een klacht in te dienen:

De klager / klant kan een klacht indienen bij het bedrijf door een schriftelijke klacht te sturen naar de e-mail van het bedrijf complaints@opteck.biz. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend en allereerst worden gerichtt aan de Klantsupport afdeling. Indien de klant een antwoord ontvangt dat hem niet bevredigd, heeft hij het recht om Support te vragen om de klacht naar de afdeling voor de naleving van voorschriften. De klanten moeten de volgende gegevens verstrekken bij het indienen van hun klachten via e-mail:

 • E-mail naar complaints@opteck.biz.
 • Voor- en achternaam van de klant.
 • Het handelsaccountnummer van de klanten.
 • De identificatienummers van de betreffende opdrachten en posities (indien van toepassing).
 • De datum wanneer het incident is ontstaan en de beschrijving van het probleem.
 • Het kapitaal en de waarde van de financiële instrumenten die tot de klant behoren.
 • Referentie van elke correspondentie tussen het bedrijf en de klant.

3.2 Behandelen van klachten:

 • Na ontvangst van de klacht zal de klant gecontacteerd worden om hem op de hoogte te stellen dat de klacht ontvangen werd en dat deze onderzocht wordt.
 • De klacht zal onderzocht worden en indien nodig doorgestuurd worden naar het hoofd van de afdeling naar welke de klacht gericht is om verder geëvalueerd en onderzocht te worden.
 • De evenementen die leidden tot de klacht zullen worden onderzocht en beoordeeld op basis van de door de klant verstrekte informatie.
 • Klachten zullen worden opgelost binnen (7) werkdagen na ontvangst van de klacht.
 • Als een probleem niet kan worden opgelost binnen een bepaalde periode vanwege de ingewikkelde natuur van de klacht, of verdere verduidelijking van de omstandigheden is nodig, dan zal de klager op de hoogte gebracht worden van de nieuwe termijnen voor beantwoording van de klacht.
 • 4. Bijhouden van gegevens

  De Onderneming zal alle klachten bewaren gedurende een periode van vijf jaar.

  5. Herziening van de CHP

  Dit beleid zal jaarlijks of wanneer dit nodig geacht wordt, herzien en / of aangepast worden door het Directiecomité of wanneer wijzigingen of aanpassingen in operationele eisen worden bepaald door de Commissie.