VERKLARING VAN RISICO-OPENBARING

Met betrekking tot CST Financial Services' Ltd (hierna 'de Onderneming') akkoord om en / of over-the-counter ("OTC") contracten voor verschillen ("CFD") en valutacontracten ("FX-contracten" ) aan te gaan met ondergetekende (hierna te noemen de "Klant", "u", "uw"), erkent en begrijpt de klant en gaat ermee akkoord dat:

1. Trading is zeer speculatief en risicovol.

Trading in CFDs en FX-Contracts is zeer speculatief, brengt aanzienlijk risico met zich mee en is niet geschikt voor alle invetseerders maar enkel voor klanten die:

  • de betrokken economische, wettelijke en andere risico's begrijpen en bereid zijn deze aan te gaan;
  • ervaring en kennis hebben in trading in derivaten en in onderliggende types activa; en
  • financieel in staat zijn om verliezen te incasseren die aanzienlijk hoger zijn dan marges of stortingen omdat investeerders de totale waarde van het contract kunnen verliezen, en niet enkel de marge of de storting.

Noch CFD's of FX-contracten zijn geschikte investeringen voor pensioenfondsen. CFD en FX-transacties behoren tot de meest risicovolle types investeringen en kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen. De klant vertegenwoordigt, garandeert en stemt ermee in dat de klant deze risico's begrijpt en bereid en in staat is om, financieel en anderszins, de risico's van de handel in CFD's en FX-contracten te aanvaarden, en dat het verlies van het gehele saldo van de klant de levensstijl van de klant niet zal veranderen.

2. Risico's verbonden aan lange-termijn CFD-posities, bv. voor aankopers van CFD's.

'Long' zijn in CFD betekent dat u de CFD's koopt op de markt door te speculeren dat de marktprijs van de onderliggende zal stijgen tussen het moment van aankoop en verkoop. Als eigenaar van een 'long' positie zult u meestal winst maken als de marktprijs van de onderliggende stijgt terwijl uw CFD 'long' positie open is. In tegenstelling daarmee zult u meestal verlies lijden als de marktprijs van de onderliggende daalt terwijl uw CFD 'long' positie open is. Uw potentieel verlies kan daarom groter zijn dan de initiële neergelegde marge. Bovendien kunt u verlies lijden door de sluiting van uw positie, in geval u niet voldoende liquiditeit hebt voor de marge op uw account om uw positie open te houden.

3. Risico's verbonden aan korte-termijn CFD-posities, bv. voor aankopers van CFD's.

'Short' zijn in CFD betekent dat u de CFD's verkoopt op de markt door te speculeren dat de marktprijs van de onderliggende zal dalen tussen het moment van aankoop en verkoop. Als eigenaar van een 'short' positie zult u meestal winst maken als de marktprijs van de onderliggende daalt terwijl uw CFD 'short' positie open is. In tegenstelling daarmee zult u meestal verlies lijden als de marktprijs van de onderliggende stijgt terwijl uw CFD 'short' positie open is. Uw potentieel verlies kan daarom groter zijn dan de initiële neergelegde marge. Bovendien kunt u verlies lijden door de sluiting van uw positie, in geval u niet voldoende liquiditeit hebt voor de marge op uw account om uw positie open te houden.

4. Een hoge 'leverage' en een lage marges kunnen leiden tot snelle verliezen.

De hoge graad van 'gearing' of 'leverage' is een bijzondere eigenschap van zowel CFD's als FX- contracten. Het effect van 'leverage' maakt investeren in CFD's risicovoller dan direct investeren in de onderliggende activa. Dit komt voort uit het 'margining' systeem voor CFD's dat over het algemeen een klein bedrag betreft in verhouding tot de omvang van de transactie, zodat een relatief kleine koersbeweging in de onderliggende waarde een onevenredig dramatisch effect op de handel kan hebben. Dit kan zowel voor- als nadelen hebben. Een kleine prijsbeweging in uw voordeel kan een hoge return op de deposito geven, maar een kleine prijsbeweging tegen u kan resulteren in aanzienlijke verliezen. Uw verliezen zullen nooit de balans van uw account overschrijden, die uitkomt op nul als de verliezen hoger zijn dan het gestorte bedrag. Zulke verliezen kunnen plots optreden. Hoe groter de leverage, hoe groter het risico. De omvang van de leverage zal daarom gedeeltelijk het resultaat van uw investering bepalen.

5. Margevereisten

De klant moet de minimum margevereiste op zijn open positie te allen tijde behouden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn/haar accountbalans in het oog te houden.

De klant kan een 'margin call' ontvangen om een aanvullend contant geld te storten als de marge in de betrokken account te laag is. De Onderneming heeft het recht om elke open positie te liquideren wanneer de minimum margevereiste niet voldaan is en dit kan leidden tot de sluiting van CFD's of FX-contracten van klanten met verlies voor dewelke u aansprakelijk bent.

6. Contantenregeling

De klant begrijpt dat handel in CFD en FX-contracten alleen kunnen worden afgerekend in contanten en het verschil tussen de aan- en verkoopprijs bepaalt mede het resultaat van de investering.

7. Belangenconflicten

De Onderneming is de tegenpartij voor alle transacties die aangegaan worden onder de klantenovereenkomst en als dusdanig kunnen de belangen van de Onderneming tegenstrijdig zijn aan de uwe. Ons beleid inzake belangenconflicten kan geraadpleegd worden op de website van de Onderneming.

Er is geen centrale clearing en geen garantie door een andere partij betreffende de betalingsverplichtingen van de Onderneming aan de klant, waardoor de klant is blootgesteld aan kredietrisico tegenover de Onderneming. De klant moet enkel naar de Onderneming kijken voor de prestaties van alle contracten in de klantenaccount en voor return van onderpand.

8. OTC-transacties.

Bij het traden van CFD's of FX-contracten met ons zullen zulke transacties niet worden uitgevoerd op een erkende of aangewezen effectenbeurs en deze staan bekend als OTC-transacties. Alle posities die met ons worden aangegaan moeten afgesloten worden met ons en kunnen niet gesloten worden met een andere entiteit. OTC-transacties Het kan onmogelijk zijn om een bestaande positie te liquideren, om de waarde van een positie komende van een OTC-transactie te evalueren of om de blootstelling aan risico te evalueren. Biedprijzen en vraagprijzen moeten door ons bepaald worden, op basis van het beste uitvoeringsbeleid dat in de markt van toepassing is. Er is geen centrale clearing en geen garantie door een andere partij betreffende de betalingsverplichtingen van de Onderneming aan de klant. De klant moet enkel naar de Onderneming kijken voor de prestaties van alle contracten in de klantenaccount en voor return van marge of onderpand.

9. CFD's en FX-contractn.

Trading in CFD's en FX-contracten brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De 'gearing' of 'leverage' die vaak verkregen kan worden in zulke trading betekent da een relatief kleine marktbeweging kan leiden tot een proportioneel grotere beweging in de waarde van uw aansprakelijkheid. U moet zich bewust zijn van de implicaties hiervan, en in het bijzonder van de margevereisten.

10. Prijzen, marges en taxaties worden bepaald door de Onderneming en kunnen afwijken van de prijzen die elders vermeld worden.

De Onderneming zal prijzen opgeven voor gebruik in trading, taxaties van klantenposities en bepaling van margevereisten in overeenstemming met zijn tradingbeleid en procedures.

De prestaties van uw CFD of FX-contract zal afhangen van de door de Onderneming bepaalde prijzen en de marktschommelingen in de onderliggende activa waarop uw contract betrekking heeft. Elke onderliggende activa heeft daarom specifieke risico's die het resultaat van de betrokken CFD bepalen.

11. Omvang van verliezen.

Wanneer u 'short' bent op de markt en de prijs stijgt, dan is het mogelijk dat de omvang van uw verliezen niet duidelijk kan worden totdat de positie is gesloten. U moet voldoende analyse doen alvorens een transactie aan te gaan om ervoor te zorgen dat u in staat bent om de omvang van het voortvloeiende risico te dragen.

12. Rechten op onderliggende activa.

U hebt geen rechten of verplichtingen ten aanzien van de onderliggende instrumenten of activa met betrekking tot uw handel CFD's of FX-contracten. De klant begrijpt dat handel in CFD's verschillende onderliggende activa kan hebben, zoals aandelen, indexen,valuta en grondstoffen.

13. Valutarisico

Investeren in FX-contracten en CFD's met een onderliggende activa in een andere dan uw basisvaluta valuta brengt een valutarisico met zich mee, vanwege het feit dat wanneer het CFD of FX-contract is vastgelegd in een andere dan uw basisvaluta, de waarde van uw rendement kan worden beïnvloed door de omzetting ervan in de basisvaluta.

14. 1-klik trading en onmiddellijke uitvoering.

Het online tarding systeem van de Onderneming biedt onmiddellijke transmissie van de bestelling van de klant zodra de klant het nominale bedrag ingeeft en op 'Kopen / Verkopen' klikt. Dit betekent dat er geen gelegenheid is om het order te herzien na klikken op 'Kopen / Verkopen' en marktorders kunnen niet geannuleerd of gewijzigd worden. Deze functie kan verschillend zijn van andere tradingsystemen die u al gebruikt hebt. De klant moet het demo tradingsysteem gebruiken om vertrouwd te raken met het online tradingsysteem alvorens effectief online trading te doen met de Onderneming. De klant erkent en stemt ermee in dat door het gebruik van het online tradingsysteem van de Onderneming, de klant akkoord gaat met het 1-klik systeem en het risico van deze functie van onmiddellijke overdracht / executie aanvaard.

15. De Onderneming is geen raadgever of een vertrouwenspersoon van de klant.

Wanneer de Onderneming algemene marktaanbevelingen doet, dan vormen deze algemene aanbevelingen geen persoonlijke aanbeveling of investeringsadvies en deze hebben geen van uw persoonlijke omstandigheden of investeringsobjectieven in rekening genomen, noch is het een aanbod om te kopen of te verkopen, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop, van enige FX-contract of cross-currency contract. Elke beslissing door een klant om een CFD of FX-contract trading aan te gaan met de Onderneming en elke beslissing of en transactie gepast of geschikt is voor de klant, is een onafhankelijke beslissing gemaakt door de klant. De Onderneming handelt niet als raadgever of vertrouwenspersoon van de klant. De klant gaat ermee akkoord dat de Vennootschap geen fiduciaire plicht heeft tegenover de klant en geen enkele aansprakelijkheid in verband met en niet verantwoordelijk is voor eventuele aansprakelijkheden, claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, gemaakt in verband met door de klant gevolgde algemene tradingaanbevelingen van de Onderneming, of het al dan niet nemen van maatregelen gebaseerd op een algemene aanbeveling of informatie geleverd door de Vennootschap.

16. Aanbevelingen zijn niet gegarandeerd.

De algemene marktaanbevelingen gegeven door de Onderneming zijn uitsluitend gebaseerd op het oordeel van het personeel van de Onderneming en moeten als zodanig worden beschouwd. De klant bevestigt dat de klant transactie aangaat gebaseerd op het eigen oordeel van de klant. Eventuele voorziene marktaanbevelingen zijn enkel algemeen en kunnen wel of niet consistent zijn met de marktposities of intenties van de Onderneming en / of haar filialen. De algemene marktaanbevelingen van de Onderneming zijn gebaseerd op informatie die geacht wordt betrouwbaar te zijn, maar de Onderneming kan niet garanderen en garandeert niet de accuraatheid of volledigheid hiervan of verklaren dat het volgende van zulke aanbevelings het risico zal verminderen of elimineren dat inherent is aan trading in CFD's en / of FX-contracten.

17. Geen garanties op winst.

Er zijn geen garanties op winst noch op het vermijden van verliezen bij trading in CFD's en FX-contracten. De klant heeft zulke garanties niet ontvangen van de Onderneming of van één haar vertegenwoordigers. De klant is zich bewust van de risico's die inherent zijn aan de handel in CFD's en FX-contracten en is financieel in staat om dergelijke risico's te dragen en opgelopen verliezen te incasseren.

18. De klant is mogelijk niet in staat open posities te sluiten.

Vanwege marktomstandigheden die ongewone en scherpe marktprijsschommelingen kunnen veroorzaken, of vanwege andere omstandigheden, kan de Onderneming niet in staat zijn om de positie van een klant te sluiten aan de door de klant gespecificeerde prijs, en de klant gaat ermee akkoord dat de Onderneming niet aansprakelijk zal zijn indien ze dit niet kan.

19. Internet trading.

Wanneer de klant online transacties doet (via het internet), dan is de Onderneming niet aansprakelijk voor claims, verliezen, schade, kosten of uitgaven, veroorzaakt, direct of indirect, door een storing, verstoring of uitval van een transmissie, communicatiesysteem, computerfaciliteit of trading software, of deze nu behoort tot de Onderneming, klant, een beurs of een schikking- of clearing systeem.

20. Prijsbepalingsfouten

Mocht een prijsbepalingsfout (inclusief antwoorden op klantenvragen) optreden, dan is de Onderneming niet aansprakelijk voor resulterende fouten in accountsaldi en behoudt zich het recht voor om noodzakelijke correcties of aanpassingen aan de desbetreffende account uit te voeren. Alle geschillen die voortvloeien uit dergelijke prijsbepalingsfouten zullen worden opgelost op basis van de faire marktwaarde, zoals naar eigen goeddunken en te goeder trouw bepaald door de Onderneming, van de relevante markt op het moment dat deze fout is opgetreden. In gevallen waarin de geldende marktprijs prijzen vertegenwoordigt die verschillen van de prijzen die de Onderneming heeft geplaatst op ons scherm, zal het bedrijf op een best efforts-basis proberen om transacties uit te voeren op of dicht bij de geldende marktprijzen. Deze geldende marktprijzen zullen de prijzen zijn die uiteindelijk weergegeven worden op de uittreksels van de klant. Dit kan wel of niet een negatieve invloed hebben op de gerealiseerde of niet-gerealiseerde winsten en verliezen van de klant.

21. Updates

De Onderneming heeft het recht om dit beleid naar eigen goeddunken aan te passen op elk moment dat ze dit passend of nuttig acht. In dit geval zal de Onderneming de klant op de hoogte brengen. De Onderneming zal dit beleid minstens op jaarbasis herzien en aanpassen. Het beleid is op aanvraag beschikbaar voor evaluatie door klanten en wordt geüpload op de website van de Onderneming.

Ik heb / Wij hebben de verklaring van risico-openbaring en bovenstaande tradingbeleid en procedures gelezen en begrepen, en gaan ermee akkoord.