Algemene Voorwaarden

1. INLEIDING – OVER ONS

CST FINANCIAL SERVICES LTD (hierna 'de Onderneming'), is een gelicentieerde dienstenleverancier die investerings- en nevendiensten aanbiedt, zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst, via zijn elektronisch systeem via het internet (hierna 'de Tradingplatorms').

CST FINANCIAL SERVICES LTD is erkend en wordt gereguleerd door de International Financial Services Commission ('IFSC'), onder autorisatienummer IFSC/60/377/TS/17. Het hoofdkantoor van de Onderneming bevindt zich op 35 Barrack Road, Third Floor, Belize City, Belize. De Onderneming levert investeringsdiensten onder de algemene voorwaarden zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst.

De relatie tussen de Klant en de Onderneming zal beheerst worden door deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst is een contract op afstand beheerst door de wetgeving van Belize en de Overeenkomst heeft dezelfde rechten en verplichtingen als een ondertekend contract. In het geval waarin u, de Klant, een ondertekende Overeenkomst wenst, dan moet de Klant 2 (twee) kopieën afdrukken en naar de Onderneming sturen, waarna de Onderneming de Overeenkomsten zal ondertekenen en afstempelen en een kopie zal terugsturen aan de Klant.

We behouden ons het recht voor deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen en u op de hoogte te brengen van deze wijzigingen via e-mail of via de website van de Onderneming. Wijzigingen aan de Overeenkomst zullen niet van toepassing zijn op transacties die uitgevoerd worden vóór de datum waarop de wijzigingen effectief worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen In geval u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u de Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met paragraaf 23 van dit document.

2. COMMUNICATIE MET ONS

U kunt met ons schriftelijk (incl. fax), via e-mail of andere elektronische middelen, of mondeling (incl. telefoon) communiceren. De taal van communicatie zal het Engels zijn, en u zult documenten en andere informatie van ons in het Engels ontvangen. Nochtans, wanneer dit gepast en voor u handiger is, zullen we ons best doen om ook in andere talen met u te communiceren. Door het aanvaarden en akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst, aanvaardt u de volgende algemene voorwaarden, en al het beleid is opgenomen in de officiële website van de vennootschap (www.opteck.biz).

Het staat de Onderneming vrij elk in uw communicatie vermeld idee, concept, knowhow, techniek of informatie te gebruiken voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en verkopen van producten. De Onderneming oefent toezicht uit op uw communicatie om de kwaliteit van de service die u ontvangt, uw naleving van deze overeenkomst, of de veiligheid van de website te evalueren, of om andere redenen. U stemt ermee in dat dergelijk toezicht u geen recht zal geven op enige reden voor betwisting of een ander recht met betrekking tot de manier waarin het bedrijf toezicht uitoefent op uw communicatie.

3. VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP

De diensten zijn enkel beschikbaar en voorbehouden voor personen of rechtspersonen die een wettelijk bindend contract hebben afgesloten onder de in hun land van verblijf geldende wetten. Zonder beperkingen op te leggen aan de hierna vermelde voorwaarden, zijn onze Diensten niet beschikbaar aan personen jonger dan 18 jaar, of die nog niet meerderjarig zijn ('Minderjarigen'). Om twijfel te vermijden, wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het niet-toegelaten gebruik door Minderjarigen van onze Diensten op welke manier dan ook.

Zonder beperkingen op te leggen aan de hiervoor vermelde bepalingen, zijn onze Diensten niet beschikbaar in gebieden waar het gebruik ervan illegaal is, en de Onderneming behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de toegang tot haar Diensten te weigeren en/of te annuleren voor wie dan ook.

Om twijfel te vermijden, betekent de mogelijkheid om zich aan te melden op onze website niet dat onze diensten en/of uw activiteiten via deze, legaal zijn onder de wetten, regelgeving en richtlijnen van uw land van verblijf.

4. DEFINITIES – INTERPRETATIE

"FATCA" is een afkorting van Foreign Account Tax Compliance Act

"FFI" is een afkorting van Foreign Financial Institution

“US Reportable Persons” (personen die aangifte moeten doen in VS) Volgens de FATCA is een US Reportable persons:

 • een Amerikaanse burger (inclusief met dubbele nationaliteit)
 • een in de VS wonende buitenlander, voor fiscale doeleinden
 • een binnenlands partnerschap
 • een binnenlandse corporatie
 • elke vestiging anders dan een buitenlandse vestiging
 • elke trust indien:
  • een rechterlijke instantie in de Verenigde Staten primair toezicht kan uitoefenen op het beheer van de trust
  • een of meer burgers van de Verenigde Staten die de bevoegdheid hebben om alle belangrijke eslissingen van de trust te controleren
  • een andere persoon die geen buitenlander is

Houd er rekening mee dat het bedrijf geen klanten accepteert die US Reportable Persons zijn.

“Account” betekent het persoonlijke tradingaccount die de Klant heeft bij de Onderneming en aangeduid met een eigen accountnummer.

“Toegangscodes” betekent de gebruikersnaam en wachtwoord die door de Onderneming verstrekt worden aan de Klant om toegang te krijgen tot de website van de Onderneming.

“Overeenkomst” betekent deze Algemene Voorwaarden voor de door de Onderneming aangeboden Diensten.

"Geldende Regelgeving" betekent IFSC-wetgeving, Richtlijnen, Circulaires of andere Verordeningen verstrekt door IFSC en die de operaties van Gelicentieerde Dienstenleveranciers beheersen, en alle van kracht zijnde wetten en regelgeving.

“Balans” betekent de som geld die tijdens een willekeurige periode namens de Klant wordt bijgehouden op zijn Klantenrekening.

“Werkdag” betekent een dag die geen zaterdag of zondag of een feestdag in Belize is, of elke andere verlofdag die aangekondigd wordt op de website door de Onderneming.

"LSP-autorisatie" betekent de licentie die de Onderneming heeft verkregen van IFSC, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en die de investerings- en nevendiensten uiteenzet die de Onderneming mag leveren.

"Website van de Onderneming" betekent de website opteck.biz

"CFD'' betekent “contract for difference” en is een overeenkomst (contract) om het verschil uit te wisselen betreffende de waarde van een bepaalde valuta, grondstoffen aandeel of index tussen het tijdstip waarop een contract wordt geopend en moment waarop wordt gesloten. Winsten of verliezen worden gemaakt op basis van de manier waarop de onderliggende instrumenten prijzen wijzigen ten opzichte van de prijs bij de aanvang van het contract.

"IFSC" betekent de Internationale Commissie voor Financiële Diensten.

"Uitvoering" betekent de uitvoering van Klantorder op het tradingplatform van de Onderneming, waarbij de Onderneming handelt als Agent voor de transacties van de Klant.

"Financiële Markten" betekent internationale financiële markten in welke wisselkoersen van financiële instrumenten worden bepaald in een meerpartijen-handelsovereenkomst.

"Financiële Instrumenten" betekent elk financieel instrument aangeboden door de Onderneming en die als zodanig gedefinieerd zijn onder de geldende Wet of Regelgeving. In overeenstemming met de licentie van de Onderneming, zijn deze:

 • Verhandelbare effecten
 • Geldmarktinstrumenten
 • Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
 • Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten welke betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die fysiek of in contanten kunnen worden afgewikkeld.
 • Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die in contanten moeten worden afgewikkeld of in contanten kunnen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (anders dan vanwege verzuim of een andere ontbindende gebeurtenis).
 • Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die fysiek kunnen worden afgewikkeld, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.
 • Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die fysiek kunnen worden afgewikkeld niet anders vermeld in punt (vi) hierboven en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, welke de kenmerken hebben van andere afgeleide financiële instrumenten, gelet op of zij, onder meer, worden afgewikkeld via erkende clearinginstellingen of zijn onderworpen aan periodieke margestortingen.
 • Afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico.
 • Financiële contracten ter verrekening van verschillen.
 • Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissierechten of inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, die in contanten moeten worden afgewikkeld of in contanten kunnen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (anders dan op grond van een verzuim of een ander ontbindende gebeurtenis), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verplichtingen, indices en maatregelen niet anders vermeld in dit Deel, welke de kenmerken hebben van andere afgeleide financiële instrumenten, gelet op of zij, onder meer, worden afgewikkeld via een gereglementeerde markt of een MTF, worden afgewikkeld via erkende clearinginstellingen of zijn onderworpen aan periodieke margestortingen.

“MTF” betekent de multilaterale handelsfaciliteit (Multilateral Trading Facility).

“Operationele (Trading) tijd van de Onderneming” betekent de tijdsperiode binnen een werkweek waarin de tradingterminal van de Onderneming de mogelijkheid biedt tradingoperaties uit te voeren. De Onderneming behoudt zich het recht voor deze tijdsperiode naar eigen goeddunken aan te passen, na kennisgeving aan de Klant.

“Order” betekent het verzoek/instructie gegeven door de Klant aan de Onderneming om een Positie in het Klantaccount te Openen of te Sluiten.

“Diensten” betekent de investerings- en nevendiensten die onder deze Overeenkomst geleverd zullen worden door de Onderneming aan de Klanten zoals beschreven in Paragraaf 5 van deze Overeenkomst.

“Transactie” betekent elk type transactie die onder deze Overeenkomst uitgevoerd wordt in het tradingaccount(s) van de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot storting, opname, open trades, gesloten trades, en elke andere transactie van elke financieel instrument.

In deze overeenkomst zullen alle woorden die enkel duiden op het enkelvoud ook verwijzen naar het meervoud, waar de eerder genoemde definities van toepassing zijn, en vice versa, en de woorden die duiden op natuurlijke personen zullen ook betrekking hebben op rechtspersonen, en vice versa. Woorden die duiden op een geslacht zullen duiden op alle geslachten en wanneer gerefereerd wordt naar de termen 'paragraaf', 'sectie' en 'annexen', dan betreft het paragrafen, secties en annexen van deze Overeenkomst.

De titels van de Secties worden enkel gebruikt voor het vergemakkelijken van de referentie en ze hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Verwijzingen naar een wet of verordening zullen worden beschouwd om verwijzingen naar die wet- of regelgeving te omvatten, aangezien deze van tijd tot tijd kan aangepast of vervangen worden, of evenzo worden uitgebreid, opnieuw ingevoerd of gewijzigd.

5. LEVERING VAN DIENSTEN

De volgende zijn de investeringsdiensten die de Onderneming mag leveren, in overeenstemming met haar CIF-autorisatie onder deze Overeenkomst:

 • Ontvangen en verzenden van orders betreffende de Financiële Instrumenten die de Onderneming mag aanbieden.
 • Uitvoering van orders namens klanten.

Bovendien zal de Onderneming u de volgende nevendiensten leveren:

 • Bewaren en beheren van financiële instrumenten, met inbegrip van bewaarneming en verwante diensten.
 • Het toekennen van kredieten of leningen aan een investeerder om deze toe te laten een transactie uit te voeren in één of meerdere financiële instrumenten, waarbij de onderneming die het krediet of de lening toekent betrokken is in de transactie.
 • Valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.

Het zal verduidelijkt en opgemerkt worden dat de Onderneming enkel handelt op een uitvoeringsbasis, en geen advies levert betreffende de verdiensten van bepaalde transacties, of hun fiscale gevolgen.

U bent volledig aansprakelijk met betrekking tot een beleggingsstrategie, transactie of investering, fiscale kosten, en voor de eventuele gevolgen van een transactie die u uitvoert, en de Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch zult u zich beroepen op de Onderneming voor het bovenstaande.

Wanneer de Onderneming algemene aanbevelingen voor trading, marktcommentaren of andere informatie via haar nieuwsbrief of website levert, dan geldt het volgende:

 • Dit maakt deel uit van uw handelsrelatie met de Onderneming. Deze worden enkel gegeven om u toe te laten uw eigen beslissingen betreffende investeringen te nemen, en zal niet gelijkstaan aan investeringsadvies.
 • Als het document een beperking bevat op de persoon of categorie van personen voor wie het document bedoeld is, of aan wie het wordt verdeeld, dan gaat u ermee akkoord dit document niet door te geven aan zulk een persoon of categorie van personen.
 • De Onderneming doet geen verklaring, en geeft geen garanties betreffende de accuraatheid of volledigheid van deze informatie, of betreffende de fiscale gevolgen van een transactie.
 • U aanvaardt dat voor het uitsturen ervan, de Onderneming gebruik kan hebben gemaakt van de informatie. De Onderneming doet geen verklaringen betreffende de tijd van ontvangst door u, en kan niet garanderen dat u deze informatie op hetzelfde moment zult ontvangen als andere klanten. Gepubliceerde onderzoeksrapporten of aanbevelingen kunnen in één of meer informatiediensten verschijnen.

De werkuren van de Onderneming zijn van 00:01 GMT op zondag tot 23:59 GMT op vrijdag, met uitzondering van feestdagen die zullen worden aangekondigd via de website van de Onderneming. De Onderneming behoudt zich het recht naar eigen goeddunken voor de werkuren te wijzigen of op te schorten, en in dit geval zal de website direct geüpdate worden zodat u hiervan op de hoogte gesteld wordt.

6. INFORMATIE EN VEREISTEN VOOR HET OPENEN VAN EEN ACCOUNT

Wanneer u zich registreert voor de bovenvermelde diensten, zal de Onderneming u vragen om bepaalde identificatiegegevens op te geven. U bevestigt uw bereidheid om bepaalde privé-informatie te delen met de Onderneming, die deze informatie zal gebruiken om uw identiteit te bevestigen. Deze informatie wordt verzameld in lijn met onze strenge verificatieprocedures die toegepast worden om internationale witwasoperaties tegen te gaan, en om de veiligheid en bescherming van de tradingactiviteiten van onze klanten te verzekeren. Ze zijn onderworpen aan het Privacybeleid van de Onderneming. Elke klant heeft recht op één (1) account; indien de cliënt meer dan één (1) account opent, heeft het bedrijf het recht om geld of handel van de ene rekening naar de andere over te hevelen, zelfs indien een dergelijke overdracht het sluiten van handel op account waarvan werd overgeheveld behelst.

Als u registreert als een rechtspersoon, dan verklaart u hierbij dat u de autoriteit hebt om die rechtspersoon te verbinden aan deze Overeenkomst. De Onderneming zal de informatie die u haar toevertrouwd met zorg behandelen, in overeenstemming met de openbaarmaking die ze geeft tijdens het Registratieproces en in haar Privacybeleid.

Door u te registreren bij de Onderneming, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u instemt met het gebruik van alle of een deel van de informatie die u opgeeft betreffende uw tradingaccount, de transacties die u onderneemt via deze, en de interacties die u uitvoert met de Onderneming namens de Onderneming. Alle interacties die u onderneemt met de Onderneming zullen bewaard worden door de Onderneming met het doel van gegevensopslag, zoals wettelijk vereist, en deze kan gebruikt worden door de Onderneming in geval disputen ontstaan tussen u en de Onderneming, of op aanvraag van IFSC of een andere erkende autoriteit.

7. GARANTIES VANWEGE DE KLANT

U verklaart, bevestigt en garandeert dat alle fondsen overgedragen aan de Onderneming voor tradingdoeleinden, uitsluitend de uwe zijn en vrij zijn van enig pandrecht of lasten. Voorts zullen fondsen die door u worden overgedragen aan de Onderneming op geen enkele manier, direct of indirect, voortkomen uit illegale handelingen of nalatigheid of het resultaat zijn van een criminele activiteit.

U handelt voor zichzelf en niet als de afgevaardigde of vertrouwenspersoon van een derde partij, tenzij u naar tevredenheid van de Onderneming een document en/of volmacht hebt voorgelegd die u toelaat op te treden als afgevaardigde en/of vertrouwenspersoon van een derde partij.

U gaat ermee akkoord en begrijpt dat in het geval dat de Onderneming over bewijzen beschikt die aantonen dat bepaalde door u ontvangen bedragen, zoals hierboven aangegeven, voortkomen uit illegale handelingen of het resultaat zijn van een criminele activiteit en/of eigendom zijn van een derde partij, dan behoudt de Onderneming zich het recht voor deze bedragen terug te betalen aan de verzender, en dit kan u of de eigenaar van een rechtspersoon zijn. Verder gaat u ook akkoord en begrijpt u dat de Onderneming elke in uw tradingaccount ondernomen transactie ongedaan kan maken en deze Overeenkomst kan beëindigen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om in zulk een geval juridische stappen te ondernemen tegen u om zichzelf te dekken en vrijwaren, en kan mogelijke door u veroorzaakte schade aan de Onderneming als gevolg van een dergelijke gebeurtenis, claimen.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 (achttien) jaar, in geval u een persoon bent, of dat u over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt, in geval van een rechtspersoon, om deze Overeenkomst aan te gaan.

U begrijpt en aanvaard dat alle transacties in verband met trading in de Financiële Instrumenten enkel zullen worden uitgevoerd via de door de Onderneming ter beschikking gestelde Tradingplatforms, en dat de Financiële Instrumenten naar geen enkel ander Tradingplatform overdraagbaar zijn.

U garandeert de authenticiteit en validiteit van elk document dat door de Klant wordt overhandigd aan de Onderneming. U begrijpt en aanvaard dat de Onderneming niet in staat is om u juridisch advies of garanties te geven in verband met uw gebruik van de Diensten, en de Onderneming doet geen verklaringen betreffende de wettelijkheid van de Diensten in uw rechtsgebied.

Zonder beperking van het voorgaande is de onderneming, een gereguleerde Cyprus Investment Firm, op basis van de intergouvernementele overeenkomst tussen Cyprus en de Verenigde Staten verplicht zich aan de regels te houden van de FATCA en heeft het alle redelijke maatregelen genomen om aan die regels te voldoen. U erkent en aanvaardt dat de onderneming, als een FFI, verplicht is om informatie met betrekking tot eventuele US reportable persons te melden aan de bevoegde autoriteiten, volgens de rapportageverplichtingen van FATCA. U kunt contact opnemen met de onderneming voor meer informatie en/of verduidelijkingen vóór u akkoord gaat met de voorwaarden.

8. ELEKTRONISCHE TRADING

De Onderneming zal Toegangscodes beschikbaar stellen om online toegang te krijgen tot de website en/of tradingplatforms van de Onderneming, waardoor u in staat zult zijn orders te plaatsen voor Financiële Instrumenten die beschikbaar zijn van de Onderneming, en Transacties aan te gaan met de Onderneming. Verder zult u in staat zijn te traden op de Tradingplatforms van de Onderneming, met en via de Onderneming, met behulp van een pc, smartphone, of een ander gelijkaardig toestel dat verbonden is met internet. In dit opzicht, begrijpt u dat de Onderneming naar eigen goeddunken uw toegang tot systemen van de Onderneming kan beëindigen, met het oog op de bescherming van zowel de Onderneming als uw belangen, en om de effectiviteit en efficiëntie van de systemen te waarborgen.

U gaat ermee akkoord de Toegangscodes op een veilige plaats te bewaren en deze niet mede te delen aan andere personen. U zult geen acties ondernemen die kunnen leiden tot de onbevoegde en onregelmatige toegang of gebruik van de Tradingplatforms.

U gaat ermee akkoord de Tradingplatforms niet te proberen te misbruiken in een poging illegale winsten te maken, of in een poging voordeel te halen uit de vertraging van de server, of het toepassen van praktijken zoals koersmanipulatie, lag trading, of tijdsmanipulatie.

U bent verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden die gebeuren op de website via het gebruik van uw registratiegegevens. Als u denkt dat iemand uw registratiegegevens, gebruikersnaam of wachtwoord (heeft) gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten zonder uw toestemming, dan moet u de Onderneming hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. U moet alle mogelijke inspanningen leveren om de Toegangscodes geheim en enkel door u gekend te houden, en u zult aansprakelijk zijn voor orders ontvangen door de Onderneming via uw Tradingaccount en met uw Toegangscodes. Bovendien zullen door de Onderneming ontvangen Orders worden beschouwd als ontvangen van u. In gevallen waarin een derde persoon wordt aangewezen als gemachtigde om namens u op te treden, dan zult u verantwoordelijk zijn voor alle Orders doorgegeven onder het Account Wachtwoord van deze afgevaardigde.

In het geval dat u meer dan één (1) tradingaccount heeft geopend, mag de onderneming deze verschillende accounts beschouwen en behandelen als één eenheid. De onderneming heeft het recht om geld of trades van de ene account naar de andere over te zetten, zelfs als dit sluiting van trades vereist op de account waarvan de overdracht zal plaatsvinden.

U bent verantwoordelijk voor het toezicht houden op uw Account en om de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te brengen als u merkt dat u uw Toegangscodes verloren bent, of als deze worden gebruikt door een niet-gemachtigde derde. U gaat er ook mee akkoord om de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te brengen mocht u zich bewust worden dat u een boodschap betreffende de ontvangst en/of uitvoering van een Order, de precieze bevestiging van een uitvoering, informatie voor uw Accountbalansen, orders of transactiegeschiedenis niet ontvangen heeft, alsook wanneer u bevestiging ontvangt van een Order die u niet geplaatst heeft.

U erkent dat de Onderneming ervoor kan kiezen om geen actie te ondernemen op basis van Orders verzonden naar de Onderneming met behulp van elektronische middelen, andere dan die Orders verzonden naar de Onderneming met behulp van de vooraf bepaalde elektronische middelen, zoals de Tradingplatforms, en de Onderneming is niet aansprakelijk jegens de Klant wanneer geen actie ondernemen wordt op basis van dergelijke Orders.

U gaat ermee akkoord om softwareprogramma's te gebruiken die ontwikkeld zijn door derden met inbegrip van maar niet beperkt tot de algemeenheid van dezen die hierboven vermeld zijn, browsersoftware die Databeschermingsprotocols ondersteunt die compatibel is met door de Onderneming gebruikte protocollen. U gaat er bovendien mee akkoord om de toegangsprocedure (Aanmelden) van de Onderneming te volgen die deze protocollen ondersteunen.

De Onderneming is niet aansprakelijk in geval van een onbevoegde toegang door derden tot informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische adressen en/of persoonlijke gegevens, door de uitwisseling van deze gegevens tussen u en de Onderneming en/of een andere partij via het internet of een ander beschikbaar netwerk of elektronisch middel.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele stroomuitval of storingen die het gebruik van het systeem en/of het handelsplatform belemmeren, en is dan ook niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst als gevolg van slechte netwerkverbinding of stroomstoringen.

Het bedrijf behoudt zich verder het revoor om u te vragen om instructies met betrekking tot uw transacties te geven via andere middelen die zij geschikt acht.

De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade die u zou kunnen oplopen ten gevolge van transmissiefouten, technische fouten, storingen, illegale interventies in netwerkuitrusting, overbelasting van het netwerk, virussen, systeemfouten, vertragingen in de uitvoering, kwaadaardige blokkering van de toegang door derden, internet storingen, onderbrekingen of andere gebreken aan de zijde van de internet-serviceproviders. U erkent dat de toegang tot elektronische systemen/tradingplatforms kan worden beperkt of onbeschikbaar zijn als gevolg van deze systeemfouten, en dat de Onderneming zich het recht voorhoudt u te melden dat de toegang tot elektronische systemen/tradingplatforms om deze reden opgeschort is.

De Onderneming heeft het recht om eenzijdig en met onmiddellijke ingang uw mogelijkheid om van de Elektronische Diensten, of van een deel hiervan, gebruik te maken, zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of in te trekken, als de Onderneming dit nodig of nuttig acht, bijvoorbeeld vanwege uw niet-naleving van de Geldende Voorschriften, inbreuk op bepalingen van deze Overeenkomst, of het optreden van een geval van verzuim (zoals gedefinieerd in Sectie 23 hiervan), netwerkproblemen, uitvallen van stroomvoorziening, voor onderhoud, of om u te beschermen wanneer er een inbreuk op de beveiliging is opgetreden. Bovendien kan het gebruik van een dienst automatisch beëindigd worden, na de beëindiging (om welke reden ook) van een aan de Onderneming toegekende licentie gerelateerd aan die bijzondere dienst, of van deze Overeenkomst. Het gebruik van een dienst kan onmiddellijk beëindigd worden als de dienst wordt teruggetrokken door een markt of als de Onderneming de dienst moet intrekken om te voldoen aan de Geldende Voorschriften.

9. FINANCIËLE INFORMATIE

De Onderneming maakt via één of meer van haar diensten een breed scala van financiële informatie voor u beschikbaar, die intern gegenereerd wordt via agenten, leveranciers of partners (‘Leveranciers’). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, financiële marktgegevens, noteringen en nieuws, analistenopinies en onderzoeksrapporten, grafieken en gegevens ('Financiële Informatie').

De Financiële Informatie voorzien op de website van de Onderneming is geen intentioneel investeringsadvies. De Onderneming en haar Leveranciers garanderen niet de juistheid, tijdigheid, volledigheid of de juiste volgorde van de Financiële Informatie, of resultaten van uw gebruik van deze Financiële Informatie. De Financiële Informatie kan plots onbetrouwbaar worden omwille van verschillende redenen, met inbegrip van bv. wijzigingen in marktcondities of economische omstandigheden.

Het is uw verantwoordelijkheid om de betrouwbaarheid van de informatie op de website van de Onderneming te controleren, alsook de geschiktheid ervan voor uw noden. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor claims, schade of verliezen veroorzaakt door informatie op de website van de Onderneming of waarnaar wordt verwezen door de website van de Onderneming.

10. ORDERS – INSTRUCTIES EN BASIS VOOR TRANSACTIES

Ontvangst en uitvoering van Transacties

U kunt een Order plaatsen via het Tradingplatform van de Onderneming. Zodra uw instructies of Orders ontvangen zijn door de Onderneming, kunnen deze niet ingetrokken worden, tenzij met schriftelijke toestemming van de Onderneming, die naar eigen en absolute goeddunken van de onderneming kan worden gegeven.

U plaatst uw marktverzoek aan de prijzen die u ziet op uw terminal/platform en het uitvoeringsproces wordt gestart. Vanwege de hoge volatiliteit van de markt, alsook de internetverbinding tussen de terminal van de klant en de server, kunnen de door de Klant opgevraagde prijzen en de huidige marktprijzen wijzigen tijdens dit proces.

U hebt het recht een Volmacht te gebruiken om een derde (vertegenwoordiger) toe te laten namens u op te treden in al uw zakelijke relaties met de Onderneming. Deze Volmacht dient te worden afgeleverd aan de Onderneming, vergezeld van alle identiteitsbewijzen van de vertegenwoordiger. Als er geen vervaldatum is, dan zal de Volmacht als geldig beschouwd worden tot u deze schriftelijk beëindigd.

De Onderneming levert redelijke inspanningen om een order direct uit te voeren, maar in het aanvaarden van uw Orders verklaart of garandeert de Onderneming niet dat het mogelijk zal zijn om een dergelijke Order uit te voeren of dat de uitvoering zal mogelijk zijn op basis van uw instructies. In geval de Onderneming problemen ondervindt in het uitvoeren van een Order namens u, bijvoorbeeld in geval de markt gesloten is en/of vanwege gebrek aan liquiditeit in financiële instrumenten en andere marktcondities, dan zal de Onderneming u hiervan direct op de hoogte brengen.

Orders kunnen enkel tijdens de operationele (trading-) tijd geplaatst, uitgevoerd of verwijderd worden, en zullen van kracht blijven tijdens de volgende tradingsessie. Uw Order zal geldig zijn en in overeenstemming met het type en tijd van dat Order, zoals opgegeven. Als de geldigheid van de Order niet wordt opgegeven, dan zal dit voor onbepaalde duur geldig zijn.

De Onderneming zal telefoongesprekken opnemen zonder voorafgaande waarschuwing (tenzij dit vereist is vanwege Geldende Regelgeving), om ervoor te zorgen dat de materiële voorwaarden van een Transactie en/of Order geplaatst door de klant en/of andere belangrijke informatie met betrekking tot een transactie correct worden geregistreerd. Deze gegevens zullen eigendom zijn van de Onderneming en zullen door u aanvaard worden als bewijs van uw orders of instructies.

De Onderneming kan u vragen het aantal open posities die u op elk moment bij de Onderneming heeft te beperken, en de Onderneming kan naar eigen goeddunken elke of meerdere Transacties afsluiten om ervoor te zorgen dat deze positielimieten behouden blijven. De positielimieten zullen u op voorhand meegedeeld worden, via de website van de Onderneming of via tradingplatforms.

Als een onderliggende activa van het Financiële Instrument onderwerp wordt van een specifiek risico dat resulteert in een voorspelde daling van de waarde, dan behoudt de Onderneming zich het recht voor het specifieke Financiële Instrument terug te trekken van het tradingplatform van de Onderneming.

De Onderneming heeft het recht naar eigen absoluut goeddunken controlelimieten in te stellen met betrekking tot uw Orders. Deze limieten kunnen gewijzigd, verwijderd of toegevoegd worden, en kunnen zonder beperking het volgende omvatten:

 • controles over maximum bedrag en omvang van de Order;
 • controles over de elektronische systemen en/of tradingplatforms om bv. uw identiteit te controleren tijdens de ontvangst van de Order; of
 • andere limieten, parameters of controles die de Onderneming nodig acht om in te voeren, in overeenstemming met de Geldende Regelgeving.

Er kunnen beperkingen bestaan op het aantal Transacties die u per dag kunt aangaan, alsook in termen van de totale waarde van deze Transacties. U erkent dat sommige markten beperkingen plaatsen op de aard van de Orders die rechtstreeks naar hun elektronische tradingsystemen kunnen worden verzonden. Deze orders worden soms omschreven als synthetische orders. De verzending van synthetische orders naar de markt is afhankelijk van de nauwkeurige en tijdige ontvangst van prijzen of noteringen van de relevante markt of marktgegevensprovider. U erkent dat een markt een synthetische order kan annuleren bij het upgraden van zijn systemen, tradingschermen kunnen de gegevens van zulk een order laten vallen, en u geeft zulke orders in op eigen risico. U zult refereren naar de website van de Onderneming voor details betreffende de beperkingen/limieten ingesteld op Transacties en uitgevoerd via haar elektronische systemen en/of tradingplatforms.

Uitvoeringsbeleid

De Onderneming zal alle redelijke maatregelen nemen om de best mogelijke resultaten voor zijn klanten te verkrijgen. Het Beste Uitvoeringsbeleid van de Onderneming bevat een algemeen overzicht van hoe bestellingen worden uitgevoerd, alsook diverse andere factoren die de uitvoering van een financieel instrument kunnen beïnvloeden. U erkent en aanvaard dat u het Beste Uitvoeringsbeleid gelezen en begrepen hebt, dat u ter beschikking werd gesteld tijdens het registratieproces en dat geüpload is op de website van de Onderneming.

U gaat ermee akkoord dat de Onderneming een Order namens u kan uitvoeren buiten een gereguleerde markt en/of een MTF, en dat het Orderuitvoeringsbeleid van de Onderneming niet van toepassing zal zijn wanneer u een specifieke instructie plaatst. De uitvoerende locatie van alle orders van klanten is CST Financial Services, een naar behoren gemachtigde marketmaker.

11. BEVESTIGINGEN

Bevestigingen van Transacties die op een bepaalde tradingdag uitgevoerd werden in uw Tradingaccount zullen beschikbaar zijn via uw online Account op het Tradingplatform van zodra de Transactie is uitgevoerd. Het is uw verantwoordelijkheid om de Onderneming op de hoogte te brengen als er onjuiste bevestigingen zijn. In de afwezigheid van manifeste fouten, zullen bevestigingen definitief en bindend voor u zijn, tenzij u uw bezwaar schriftelijk indient binnen 7 (zeven) werkdagen. U kunt vragen het Accountoverzicht maandelijks of driemaandelijks te ontvangen via e-mail, door dit verzoek te verstrekken aan de Onderneming, maar de Onderneming is niet verplicht om u het Accountoverzicht op papier te bezorgen. Het Accountoverzicht kan verstrekt worden op kosten van de Klant.

U hebt het recht om een derde persoon toestemming te geven om instructies en/of Orders door te geven aan de Onderneming, of andere zaken met betrekking tot deze Overeenkomst af te handelen, op voorwaarde dat u de Onderneming schriftelijk op de hoogte gebracht hebt dat zulk recht uitgeoefend zal worden door een derde, en dat deze persoon is goedgekeurd door de Onderneming en voldoet aan alle voorwaarden van de Onderneming om dit toe te laten.

In geval u, zoals hierboven vermeld, een derde toestemming hebt gegeven, dan wordt overeengekomen dat wanneer u deze toestemming wilt intrekken, het uw volledige verantwoordelijkheid is de Onderneming schriftelijk van deze beslissing op de hoogte te brengen. In elk ander geval zal de Onderneming ervan uitgaan dat de toestemming nog steeds geldt en de Onderneming zal instructies en/of Orders die de gemachtigde namens u doorgeeft, blijven aanvaarden.

12. PRIJSBEPALING

De Onderneming zal prijzen bepalen aan welke ze zaken wil doen met u. Behalve als:

 • De Onderneming haar recht om een Transactie af te sluiten uitoefent; of
 • Een Transactie automatisch sluit.

Het is uw verantwoordelijkheid te beslissen of u al dan niet wilt handelen aan de door de Onderneming opgegeven prijs. De prijzen van de Onderneming worden bepaald door de Onderneming op de manier uiteengezet in de bijgevoegde voorwaarden.

Elke prijs zal effectief zijn en kan gebruikt worden in een instructie voor handelen voorafgaand aan de eerste van de vervaltijd en de tijd, indien van toepassing, aan welke deze anders wordt ingetrokken door de Onderneming. Een prijs mag na deze tijd niet worden gebruikt in een handelsinstructie. Elke prijs zal beschikbaar zijn voor gebruik in een handelsinstructie voor een transactie met een hoofdbedrag dat een door de Onderneming vastgelegd maximum bedrag niet mag overschrijden. U erkent dat deze prijzen en maximumbedragen kunnen verschillen van prijzen en maximumbedragen die verstrekt worden aan andere klanten van de Onderneming en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden ingetrokken of gewijzigd. De Onderneming kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, onmiddellijk de verstrekking van prijzen in sommige of alle valutaparen, en voor sommige of alle waardedata, op elk moment stopzetten.

Wanneer de Onderneming een prijs opgeeft, kunnen marktcondities bewegen tussen het verzenden van de prijs door de Onderneming en de tijd waarop uw order wordt uitgevoerd. Zulke beweging kan in uw voordeel of in uw nadeel zijn. Prijzen die genoteerd worden en/of aan welke verhandeld worden door andere marktmakers of derden, zullen niet van toepassing zijn op transacties tussen u en de Onderneming.

13. WEIGERING OM ORDERS UIT TE VOEREN

De Onderneming heeft het recht om op elk moment en om welke reden dan ook, en zonder kennisgeving en/of verklaring, naar eigen goeddunken de uitvoering van een Order te weigeren, inbegrepen en zonder beperking in de volgende gevallen:

 • Als u vereiste documenten voor klantidentificatie of voor enig ander doel niet kunt verstrekken aan de Onderneming.
 • Als de Onderneming vermoedt of bezorgd is dat de verstrekte documenten vals of vervalst kunnen zijn.
 • Als u niet over de nodige fondsen beschikt in uw Account.
 • Als de Onderneming op de hoogte gebracht wordt dat uw credit card of bankkaart (of andere gebruikte betaalwijze) verloren of gestolen is.
 • Als de Onderneming van oordeel is dat er een terugboekingrisico bestaat.
 • Als de Onderneming voldoende redenen heeft om te vermoeden dat de uitvoering van een Order onderdeel is van een poging tot marktmanipulatie, handel met voorkennis, betrekking heeft op het witwassen van geld of als het mogelijk van invloed kan zijn op de betrouwbaarheid, efficiëntie, of goede werking van het Tradingplatform.
 • Als u onvoldoende fondsen beschikbaar hebt bij de Onderneming of op uw bankrekening om de aankoopprijs van een Order te kunnen betalen, samen met de verbonden kosten en commissies om de transactie uit te voeren in het Tradingplatform. In het geval de Onderneming weigert een Order uit te voeren, zal deze weigering geen verplichting beïnvloeden die u hebt jegens de Onderneming of een recht dat de Onderneming heeft jegens u of uw bezittingen.
 • Als de order het resultaat is van het gebruik van vertrouwelijke informatie (handel met voorkennis).

Het is duidelijk dat als de Onderneming weigert een Order uit te voeren, deze weigering geen verplichting zal beïnvloeden die u hebt jegens de Onderneming of een recht dat de Onderneming heeft jegens u of uw bezittingen.

U verklaart dat u niet bewust een Order of een instructie zult doorgeven aan de Onderneming die de Onderneming zou kunnen aanzetten tot het ondernemen van actie in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf.

14. ANNULEREN VAN TRANSACTIES

De Onderneming heeft het recht een transactie te annuleren als ze voldoende redenen/bewijs heeft om te geloven dat één van de volgende dingen is gebeurd:

 • Fraude/illegale acties die leidden tot de transactie,
 • Orders geplaatst aan prijzen die getoond werden als het resultaat van systeemfouten of storingen in systemen van de Onderneming of van haar serviceproviders.
 • De Onderneming heeft niet gehandeld volgens uw instructies.
 • De Transactie werd uitgevoerd in overtreding met de bepalingen van deze Overeenkomst.
15. AFWIKKELING VAN TRANSACTIES

De Onderneming zal overgaan tot de afwikkeling van alle transacties na de uitvoering van deze transacties. Het voltooien van een financieel contract is volledig wanneer het financieel contract aangepast is, de premie (of de marge, naargelang het geval) berekend is en de betaling gecontroleerd is. U gaat ermee akkoord volledig en persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de afwikkeling van elke transactie die onder account wordt aangegaan met de Onderneming.

16. BELEID INZAKE BONUSSEN EN PROMOTIES

De Onderneming biedt een aantal aantrekkelijke Bonusprogramma's aan zijn nieuwe en bestaande Klanten aan, die hun tradingaccount geactiveerd hebben. Bonussen en/of financiële beloningen en/of promoties ('Bonussen') die worden toegekend aan Klanten maken deel uit van het promotieprogramma van de Onderneming. Deze Bonussen zijn beperkt in de tijd en hun voorwaarden kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen na schriftelijke kennisgeving aan Klanten betreffende de wijzigingen aan belangrijke delen van de algemene voorwaarden. Alvorens op een aanbieding voor Bonussen in te gaan, zullen Klanten de gelegenheid hebben de algemene voorwaarden verbonden aan elk Bonusschema te raadplegen, om zo volledig te begrijpen hoe het schema werkt (alsook de AV ervan), en hun akkoord te geven met betrekking tot het aanvaarden van mogelijke aanpassingen, voor het geval dat de klant zal niet de Vennootschap bij enige feedback of advies van hem / haar het tegendeel, binnen de termijn van zeven (7) dagen, zal de Vennootschap van mening dat de toestemming van de cliënt en / of de inhoud van de wijziging aanvaardt.

Klanten zijn niet verplicht om door de Onderneming aangeboden Bonussen te aanvaarden. Alle Bonussen zijn optioneel. Klanten mogen ervoor kiezen een Bonus niet te aanvaarden. Onder deze omstandigheden zullen de Klanten niet gebonden zijn aan de voorwaarden betreffende de Bonus. Door het aanvaarden van de aangeboden Bonussen, is de Klant gebonden door de richtlijnen, bepalingen en voorwaarden van de Bonusprogramma's, op voorwaarde dat hij de algemene voorwaarden van deze overeenkomst volledig begrepen heeft en ermee akkoord gegaan is.

De verschillende Bonusprogramma's en promoties worden uitgegeven op willekeurige momenten en zullen toegevoegd worden aan het tradingaccount van de Klant onder één van de volgende vormen:

 • Uitstaande Bonus - de Bonus zal toegevoegd worden aan de 'Uitstaande Bonus' lijst van de trader en zal enkel worden toegevoegd aan de eigenlijke accountbalans nadat een bepaald aantal trades is uitgevoerd. Er mag mogelijk niet gehandeld worden met de Bonus tenzij een specifiek volume wordt behaald dat afhankelijk is van het Bonusschema dat de traders aangaan.

Om het volume van de trader op te volgen en de bonus en zijn relevante status te lokaliseren, wordt de trader hierbij uitgenodigd om na het aanmelden de sectie 'Rapporten' op de thuispagina te raadplegen. Om dit te doen, kan de Trader klikken op de 'Rapporten' knop in de rechterbovenhoek van de pagina, en dan op de 'Transacties' tab, en het volume zal getoond worden samen met de bonusrapporten. De trader heeft de mogelijkheid het bonusrapport te raadplegen dat het volume op dagelijkse basis opvolgt.

Het nodige volume dat bereikt moet worden om een bonus af te halen wordt berekend door het bonusbedrag te vermenigvuldigen met een factor tussen 40 en 50. Het tradingvolume is een berekening van de transacties van de trader, onafhankelijk van de uitkomst. In zekere zin is dit een monitor van de tradingactiviteit van de trader.

Voorbeeld: er wordt u een uitstaande welkomstbonus van 25% op uw storting toegekend. Als u een storting van €300 deed, dan bedraagt uw uitstaande bonus €75. De volumevereiste is 40 keer €75 (40 x €75), zijnde €3.000. Zodra u transacties hebt uitgevoerd met een volume van €3.000, zal de €75 op uw balans worden bijgeschreven en zal dan beschikbaar zijn.

Er wordt hierbij vermeld dat de aanvaarding en ontvangst van de bonus overweldigend kan overkomen. Dit is vanwege de omvang van de bonus die soms de toestand van het traderaccount gevoelig kan verbeteren. In sommige gevallen hebben traders de neiging hun geluk met bonussen verkeerd te gebruiken en dit in 1 keer uit te geven. Daarom vragen we de trader aandacht te besteden aan de toestand van het account en dringen we er bij de trader op aan het bonusbedrag voorzichtig en verantwoordelijk te investeren.

Alle aanvullingen van de Onderneming aan de Bonusvoorwaarden zijn definitief.

De Klanten worden hierbij aangeraden om de Bonus van de Onderneming op een juiste en gerechtvaardigde manier te gebruiken, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. De Onderneming behoudt zich het recht voor het traderaccount te annuleren en zelfs af te sluiten als ze enige vorm van misbruik of wangedrag van de bonus door de trader vermoedt, wat onder andere de redenen vermeld in sectie 23 omvat.

De Onderneming kan eenzijdig beslissen over de vraag of klanten haar platform en/of de bonussen hebben misbruikt of verkeerd toegepast.

Alle bonussen en behaalde voordelen moeten gebruikt worden in overeenstemming met de voorgedefinieerde tijdsperiode van de aanbieding.

In geval van misbruik of verkeerde toepassing van de bonusvoorwaarden kan de Onderneming de bonus terugtrekken. Mocht dit het geval zijn, dan zal de beslissing van de Onderneming definitief zijn. Elke wijziging aan de algemene voorwaarden van de bonus kan enkel door de Onderneming ingetrokken worden, om later op de website gepubliceerd te worden.

Het aanvaarden van het ontvangen van de algemene voorwaarden van de bonus, en de toevoeging ervan aan het traderaccount binden de trader aan de hierboven en hieronder uiteengezette algemene voorwaarden van de bonus.

17. FONDSEN VAN KLANTEN

Fondsen die eigendom zijn van u en die gebruikt zullen worden voor tradingdoeleinden zullen bewaard worden in een account bij een bank of financiële instelling die fondsen aanvaard en die de Onderneming van tijd tot tijd zal aanduiden. De fondsen zullen bewaard worden op naam van de Onderneming. Het is duidelijk dat de Onderneming fondsen kan bewaren namens u bij een bank. De wet- en regelgeving die van toepassing is op een dergelijke bank zou kunnen afwijken van de wet- en regelgeving in Belize en in het geval van insolventie of andere soortgelijke gebeurtenissen in relatie tot die bank zijn, kan uw geld mogelijk anders worden behandeld dan wanneer de fondsen zouden worden bewaard bij een bank op een rekening in Belize. De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn voor de insolventie, handelingen of nalatigheden van een derde partij waarnaar verwezen wordt in deze clausule.

Informatie met betrekking tot stortingen en opnames wordt alleen verstuurd en ontvangen door het officiële e-mailadres van de Organisatie, andere communicatiemiddelen worden niet door de Organisatie geaccepteerd en zal worden beschouwd als frauduleuze communicatie die niet voldoet aan de normen van de Organisatie.

Indien de klant antwoordt op communicatie die niet afkomstig is van het officiële e-mailadres van de Organisatie, zal de Organisatie niet aansprakelijk worden gehouden voor opgelopen of geleden verlies of schade die voortkomen uit nalatigheid door de klant.

Het is duidelijk dat elk bedrag dat de Onderneming u moet betalen, direct aan u betaald zal worden op een bankrekening waarvan u de begunstigde bent. Verzoeken voor overboeking worden verwerkt door de Onderneming binnen de op de officiële website van de Onderneming aangegeven tijdsperiode, en de tijd die nodig is voor creditering in uw persoonlijke account zal afhangen van uw bank.

De Onderneming behoudt het recht op verrekening en kan naar eigen goeddunken en zonder uw toestemming, van tijd tot tijd bedragen verrekenen die ze namens u of voor uw krediet tegenover uw verplichting naar de Onderneming toe, bewaart. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen u en de Onderneming, zal deze Overeenkomst geen aanleiding geven tot rechten op kredietfaciliteiten.

U hebt het recht om de fondsen die niet gebruikt worden voor margedekking terug te trekken van uw account, zonder verplichtingen voor uw account en zonder het account te sluiten.

De Onderneming behoudt zich het recht voor een verzoek tot opname te weigeren als dit verzoek niet in overeenstemming is met bepaalde voorwaarden die vermeld zijn in deze Overeenkomst, of kan de uitvoering van het verzoek vertragen als ze oordeelt dat de verstrekte documentatie onvoldoende is.

Alle bankkosten die optreden ten gevolge van opname van fondsen van uw tradingaccount naar uw bankrekening zullen voor uw rekening zijn. U bent volledig verantwoordelijk voor de betalingsgegevens die u doorgeeft aan de Onderneming en de Onderneming aanvaard geen verantwoordelijkheid als u valse of foutieve bankgegevens hebt doorgegeven.

U gaat ermee akkoord dat bedragen die u stuurt naar de Bankrekeningen van de Onderneming zullen gestort worden op uw trading op de valutadatum van de ontvangen betaling en na aftrek van eventuele kosten/vergoedingen die door de banken of andere tussenpersonen die betrokken zijn bij dergelijke transactie worden aangerekend. Opdat de Onderneming uw stortingen zou kunnen aanvaarden, moet de identiteit van de verzender geverifieerd worden om er zeker van te zijn dat u de persoon bent die de fondsen stort. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, dan behoudt de Onderneming zich het recht voor het netto gestorte bedrag terug te betalen via de door de deposant gebruikte methode.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om opname met een bepaalde betaalwijze af te wijzen en een andere betaalwijze te suggereren waarvoor u een nieuw verzoek tot opname moet invullen. In geval de Onderneming niet volledig tevreden is met de verstrekte documentatie in verband met een verzoek tot opname, dan kan de Onderneming aanvullende documentatie vragen, en als dit verzoek niet voldaan wordt, dan kan de Onderneming het verzoek tot opname omkeren en de fondsen terugstorten op uw tradingaccount.

Wanneer een verzoek tot opname wordt ingediend, kan het de Onderneming tot 5 (vijf) werkdagen kosten om het verzoek te verwerken. Wanneer uw verzoek wordt goedgekeurd, wacht dan maximum 10 (tien) extra dagen om de fondsen te zien verschijnen op uw rekening. In geval van terugbetalingen van creditcards kunnen vertragingen optreden die wij niet kunnen controleren. Wij zullen deze onderzoeken en ervoor zorgen dat alle maatregelen worden genomen om tot een snelle oplossing te komen.

In geval een op de Bankrekeningen ontvangen bedrag wordt teruggestort door de bank, op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, dan zal de Onderneming onmiddellijk de betrokken storting omkeren op uw tradingaccount en behoudt zich verder het recht voor om elk ander type transactie die uitgevoerd wordt na de datum van de betrokken storting, om te keren. Het is duidelijke dat deze acties kunnen leiden tot een negatieve balans op één of meerdere van uw tradingaccounts.

U gaat ermee akkoord af te zien van mogelijke rechten op het verkrijgen van rente op de Bankrekeningen in welke de fondsen bewaard werden.

MINIMUM BEDRAGEN VOOR OPNAME

Wanneer u fondsen opneemt van uw Opteck-account, dan is een minimum bedrag van 50,00 vereist. Het exacte minimum zal gebaseerd zijn op de valuta van het Klantenaccount.

KOSTEN VOOR OPNAME

Traders die lid zijn van onze Platinum, Black en VIP accounts kunnen hun eerste opname gratis uitvoeren. De exacte kosten en vergoedingen zullen gebaseerd zijn op de valuta van het Klantenaccount.

Voor alle opnames worden servicekosten van 3,5% aangerekend. In geval dit percentage (3,5%) overeenkomt met een bedrag van 30,00 of minder, dan zal de trader het bedrag van 30,00 aangerekend worden. Bovendien worden de maximum servicekosten voor opname naar boven begrensd op 3.500,00.

*De commissies van opnames via ‘wire-transfer’ zullen verrekend worden aan de begunstigde.

18. PROCEDURE VOOR INACTIEVE ACCOUNTS

U erkent en bevestigt dat een tradingaccount die gehouden wordt bij de Onderneming en in welke u geen trade of storting hebt gedaan gedurende een periode van meer dan 60 (zestig) kalenderdagen, door de Onderneming zal beschouwd worden als een inactief account. U erkent en bevestigt verder dat dergelijke Inactieve Rekeningen onderworpen zullen zijn aan 50 (vijftig) administratiekosten, waarbij de exacte kosten gebaseerd zullen zijn op de valuta van de klantenrekening. U gaat er verder mee akkoord dat elke Inactieve Account met nul balans/bezit, zal beschouwd worden als een Inactief Account. Voor de reactivering van een Inactieve en/of Slapende Account moet u contact opnemen met de Onderneming. Het Inactieve en/of Slapende Account zal dan gereactiveerd worden, afhankelijk van, indien nodig, up-to-date documentatie voor klantidentificatie die aan de Onderneming bezorgd moet worden.

19. KOSTEN EN VERGOEDINGEN

Zoals overeengekomen met u, zult u onze vergoedingen en kosten, en andere vergoedingen die opgelegd worden door een clearing-organisatie, alsook interest op elk aan ons verschuldigd bedrag aan de tarieven die wij op dat ogenblik toepassen, regelmatig betalen. Elke wijziging aan vergoedingen zal aan u gemeld worden voor de wijziging in werking treedt.

De exacte kosten zullen gebaseerd zijn op de valuta van het Klantenaccount. Relevante kosten en vergoedingen zijn de volgende:

Winstvrijgave: Kosten voor het handelen op het platform van de Onderneming zijn onderworpen aan een vrijgavevergoeding die varieert overeenkomstig het beleggingsrendement; variërend van een minimum van 1,50 en een maximum van 5,00 per transactie. Een uitgebreide lijst van de vrijgavevergoedingen is te zien op de Website.

Onderhoudskosten: De Onderneming zal voor het beheren en onderhouden van de Klantenrekening maandelijkse Onderhoudskosten van 20 in rekening brengen. Deze kosten wordt in mindering gebracht op de eerste dag van de maand. In het geval de Klant met handelen begint na de 1e dag van de maand, zijn deze naar rato voor de resterende kosten, overeenkomstig het aantal dagen in de maand.

In geval een belasting over de toegevoegde waarde of andere fiscale verplichtingen optreden met betrekking tot een transactie die verricht werd ten behoeve van u, of een andere actie die onder deze overeenkomst voor u werd uitgevoerd, dan moet dit bedrag volledig door u betaald worden, en in dit opzicht moet u de Onderneming onmiddellijk betalen wanneer u dit gevraagd wordt. De Onderneming is volledig gerechtigd om uw rekening te debiteren met het openstaande bedrag (exclusief belastingen verschuldigd door de Onderneming in verband met het inkomen of de winsten van de Onderneming).

Onvolledige Aanvraagkosten

In het geval waarin de verificatie van de identiteit van de cliënt niet is afgerond wordt een vergoeding van 100 in rekening gebracht, 30 (dertig) dagen na de eerste stortingsdatum. Deze vergoeding zal elke 30 (dertig) dagen van de rekening van de klant worden afgetrokken.

Stimulansen

De Onderneming kan, naar aanleiding van de aan of door de klant of een andere persoon voor rekening van de klant betaalde of geleverde vergoedingen, vergoedingen/provisie aan/van derden betalen en/of ontvangen, op voorwaarde dat deze baten zijn bedoeld om de kwaliteit van de geboden dienstverlening aan de klant te verbeteren en mogen geen afbreuk doen aan de plicht van de Onderneming om in het beste belang van de klant te handelen. De Onderneming kan kosten/provisie betalen aan Gelieerde Partijen, Introducerende Makelaars, verwijzende agenten of andere derde partijen volgens een schriftelijke overeenkomst. Deze vergoeding/provisie is gebaseerd op een vast bedrag per verwezen klant. De Onderneming heeft de plicht en verbindt zich ertoe om op zijn verzoek nadere gegevens aan de klant bekend te maken met betrekking tot het bedrag van de vergoedingen/provisie of enige andere door de Onderneming aan Gelieerde Partijen, Introducerende Makelaars, verwijzende agenten of andere derden betaalde vergoedingen. De Onderneming kan ook een beloning/provisie of andere beloningen ontvangen, op basis van een schriftelijke overeenkomst met derden. De Onderneming ontvangt vergoedingen/provisie van de tegenpartij waarvoor zij transacties uitvoert. De vergoeding/provisie is gerelateerd aan de frequentie/volume van de door de tegenpartij uitgevoerde transacties. De Onderneming heeft de plicht en verbindt zich ertoe om op zijn verzoek nadere gegevens aan de klant bekend te maken met betrekking tot het bedrag van de vergoedingen/provisie of enige andere door de Onderneming van derden ontvangen vergoeding.

20. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING VAN DE ONDERNEMING

Er moet worden opgemerkt dat de Onderneming en elke entiteit die verband houdt met de Onderneming, transacties te goeder trouw en met de nodige zorgvuldigheid zal uitvoeren, maar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele nalatigheid, opzettelijk verzuim of fraude door een persoon, firma of bedrijf van wie de Onderneming instructies ontvangt voor de uitvoering van de Orders en/of van waar transacties namens u worden uitgevoerd, ook wanneer dit het gevolg zou zijn van nalatigheid, opzettelijk verzuim of fraude van de kant van de Onderneming.

De Onderneming zal niet aansprakelijk worden gesteld voor door u verloren opportuniteiten die hebben geleid tot verliezen of verlaging/verhoging van de waarde van uw Financiële Instrumenten.

In geval de Onderneming claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid of uitgaves oploopt ten gevolge van het verlenen van de Diensten en alle gerelateerde operaties die uitgevoerd worden ten behoeve van deze Diensten die voor u worden uitgevoerd zoals overeengekomen in deze Overeenkomst, of in verband met de mogelijke verkoop van uw Financiële Instrumenten, dan bent u volledige aansprakelijk voor deze verliezen/uitgaves/aansprakelijkheden/claims, terwijl de Onderneming absoluut geen verantwoordelijkheid draagt, en het is dus uw verantwoordelijkheid de Onderneming schadeloos te stellen voor het voorgaande.

De Onderneming zal niet aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door u als een gevolg van nalatigheid, opzettelijk verzuim of fraude door de bank waar de bankrekening van de Onderneming is ondergebracht.

De Onderneming zal niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van uw Financiële Instrumenten en fondsen in gevallen waar uw bezit worden bijgehouden door een derde partij zoals een bank, of voor een handeling die uitgevoerd werd op basis van onjuiste informatie die ze ter beschikking had alvorens door u geïnformeerd te worden van wijzigingen in deze informatie.

De Onderneming doet alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de banken en instellingen waar uw fondsen en/of Financiële Instrumenten worden bijgehouden over een goede reputatie beschikken. Maar de Onderneming zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van een verlies als gevolg van een verslechtering van de financiële positie van een bank of instelling, of voor een evenement zoals een faillissement, surseance van betaling of een ander evenement dat de faling van de Bank of instelling veroorzaakt en zo leidt tot een verlies van alle of een deel van de gestorte fondsen.

Onverminderd alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, zal de Onderneming niet aansprakelijk zijn voor:

 • Systeemfouten (van de Onderneming of van dienstenleveranciers)
 • Vertragingen
 • Virussen
 • Niet-toegelaten gebruik
 • Voor elke handeling die door of in opdracht van een Markt, vereffeningsinstelling of regelgevende instantie ondernomen wordt.

De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn naar u toe voor een gedeeltelijke of niet-uitvoering van haar verplichtingen omwille van enige reden buiten de redelijke controle van de Onderneming, met inbegrip van en zonder beperking enige storing, vertraging, slechte werking of falen van de verbinding, communicatie of computerfaciliteiten, vakbondsacties, terreurdaden, force majeure, wetten en reglementen van elke overheid of supranationale instanties of autoriteiten of het verzuim van de betrokken makelaar of vertegenwoordiger, agent of directeur van de bewaarder van de Onderneming, sub-bewaarder, handelaar, markt, vereffeningsinstelling of regelgevende of zelfregulerende organisatie, om welke reden dan ook, om zijn verplichtingen na te komen.

Noch de Onderneming, noch haar directeurs, managers, medewerkers of agenten zullen aansprakelijk zijn voor enige verliezen, schade, kosten of uitgaves, of deze nu voortkomen uit nalatigheid, contractbreuk, misleiding of anders, gemaakt of door u geleden onder deze Overeenkomst (met inbegrip van elke Transactie of waarin de Onderneming geweigerd heeft een voorgestelde Transactie aan te gaan). In geen geval, zal de Onderneming aansprakelijk zijn voor verliezen geleden door u of een derde partij voor enige bijzondere of gevolgschade, winstderving, verlies van goodwill of verlies van zakelijke opportuniteiten die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst, of deze nu voortkomen uit nalatigheid, contractbreuk, misleiding of anderszins.

U zult de Onderneming sommen betalen die van tijd tot tijd vereist zullen zijn om enig debetsaldo te voldoen op uw rekening(en) bij de Onderneming, alsook op basis van volledige schadeloosstelling, alle verliezen, aansprakelijkheden, kosten of vergoedingen (m.i.v. wettelijke vergoedingen), taksen, belastingen en heffingen die de Onderneming kan oplopen of waaraan ze onderworpen is met betrekking tot uw accounts, of enige Transactie of overeenkomende Transactie op een Markt of met een makelaar, of als resultaat van een verkeerde voorstelling van zaken door u of een overtreding door u van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst (m.i.v. enige Transactie) of door het handhaven van de rechten van de Onderneming.

U erkent dat u voor het afsluiten van deze Overeenkomst niet hebt vertrouwd op, of bent geïnduceerd door een verklaring anders dan deze die uitdrukkelijk zijn opgenomen in deze Overeenkomst. De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn naar u toe voor een verklaring die niet is opgenomen in deze Overeenkomst en die niet frauduleus is.

21. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN AANPASSING HIERVAN

Deze Overeenkomst zal geldig zijn voor onbepaalde duur tot de beëindiging ervan door u of door de Onderneming of door beide.

De Overeenkomst kan in volgende gevallen gewijzigd worden:

 • Eenzijdig door de Onderneming als deze wijziging nodig is ten gevolge van een wijziging in de wet of als IFSC of een andere regelgevende autoriteit beslissingen of bindende richtlijnen uitvaardigt die een invloed hebben op de Overeenkomst. In deze gevallen zal de Onderneming de Klant op de hoogte brengen van deze wijziging, schriftelijk of via e-mail of via de hoofdpagina van de website en uw akkoord zal niet vereist zijn voor zulk een wijziging.
 • In gevallen waarin de wijziging van de Overeenkomst niet vereist is door een wijziging in het wettelijke kader, zal de Onderneming u op de hoogte brengen van de betreffende wijziging via de hoofdpagina van de website. Als er bezwaren optreden, dan kunt u de Overeenkomst beëindigen binnen 7 (zeven) dagen na de kennisgeving door het versturen van een aangetekende brief en op voorwaarde dat alle namens u lopende transacties afgewerkt zullen worden. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn zonder dat de Klant enig bezwaar gemaakt heeft, wordt ervan uitgegaan dat u instemt met en/of de inhoud van de wijziging aanvaard.
22. ONJUISTE OF ONRECHTMATIGE TRADING EN/OF ONGEOORLOOFDE ACTIVITEITEN

Het doel van de Onderneming is om de meest efficiënte handelsliquiditeit beschikbaar te kunnen stellen in de vorm van streaming, verhandelbare prijzen voor de meeste van de financiële instrumenten die we aanbieden op het tradingplatform. Ten gevolge van het sterk geautomatiseerde karakter van de levering van deze streaming, verhandelbare prijzen, erkent en aanvaard de Klant dat er van tijd tot tijd verkeerde prijsnoteringen kunnen gebeuren.

Indien de Klanten tradingstrategieën zouden uitvoeren met als doel het exploiteren van zulke verkeerde prijsnotering(en), of te kwader trouw zouden handelen (beter bekend als 'sniping'), dan zal de Onderneming dit als onaanvaardbaar gedrag beschouwen. Mocht de Onderneming naar eigen goeddunken en te goeder trouw bepalen dat een bepaalde Klant en/of enige van de trades namens hem worden uitgevoerd, gebruikt maakt van, profiteert, probeert gebruik te maken of te profiteren van zulke verkeerde prijsnotering(en), of dat een Klant een onjuiste of onrechtmatige tradingactiviteiten uitvoert, zoals:

 • orders geplaatst gebaseerd op gemanipuleerde prijzen als een resultaat van systeemfouten of systeemstoringen.
 • arbitrage trading op prijzen aangeboden door onze platforms als resultaat van systeemfouten.
 • Fraude/illegale acties die leidden tot de transactie.
 • gecoördineerde transacties door verwante partijen om gebruik te maken van systeemfouten en vertragingen op systeemupdates.

De Klant gaat ermee akkoord en erkent dat hij onze producten en diensten niet zal gebruiken voor een ongeoorloofde activiteit. “Ongeoorloofde Activiteit” betekent een handeling, met inbegrip van maar niet beperkt tot witwassen van geld, arbitrage, of trading op noteringen buiten de markt, of elke andere activiteit met betrekking tot de aankoop van de Financiële Producten op een markt voor onmiddellijke doorverkoop op een andere markt om zo te kunnen profiteren van een prijsverschil of een fout in de prijs.

In zulke gevallen, en waar wij redelijkerwijze vermoeden dat bij een transactie ongeoorloofde en /of foutieve activiteiten betrokken zijn, dan zal de Onderneming het recht hebben en behouden om:

 • de aangeboden uitbetalingen beschikbaar voor deze Klanten aan te passen, en/of
 • de toegang van deze Klanten tot streaming, direct verhandelbare noteringen, te beperken, met inbegrip van het enkel verstrekken van manuele noteringen, en/of
 • van Klantenaccounts historische tradingwinsten verkrijgen, die ze hebben verkregen via dit misbruik van liquiditeit zoals op eender welk moment tijdens onze handelsrelatie bepaald door de Onderneming, en/of
 • een order te weigeren of te annuleren, en/of
 • een transactie te annuleren of in reserve te houden, en/of
 • onze handelsrelatie met onmiddellijke ingang stop te zetten.

De Onderneming beschikt over de nodige tools, en zal deze blijven ontwikkelen, om frauduleuze en/of onwettelijke toegang en gebruik van onze online tradingfaciliteit te identificeren.

Verboden en onwettige tradingtechnieken

Het concept van het gebruik van tradingstrategieën die gericht zijn op het benutten van fouten in prijzen en/of het afsluiten van transacties tegen off-market prijzen en/of door gebruik te maken van internetvertragingen, beter bekend als 'arbitrage', 'sniping' of 'scalping' (hierna gezamenlijk aangeduid als "Arbitrage"), kan niet bestaan in een OTC-markt, waar de Klant rechtstreeks koopt van of verkoopt aan de Opdrachtnemer.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om de onrechtmatige toepassing van Arbitrage op haar Online Tradingfaciliteit en/of in verband met de services hiervan, niet toe te laten.

Wijzigingen in marktcondities

De Onderneming zal geen verplichtingen hebben om contact met u op te nemen om u te adviseren in verband met passende actie in het licht van wijzigingen in marktcondities of anderszins. De Klant gaat akkoord en erkent dat het traden in Over-The-Counter Markt en in Contract for Differences - CFD's bijzonder speculatief en volatiel is, en dat na de uitvoering van een transactie, de Klant alleen verantwoordelijk is voor het opnemen en onderhouden van contact met ons, en voor het toezicht houden op open posities en verzekeren dat volgende instructies tijdig gegeven worden.

23. CDF HANDELSVOORWAARDEN

Dagrente

Een dagelijkse financieringslast kan van toepassing zijn op elke Forex, CFD of open positie bij de afsluiting van de handelsdag van het bedrijf ten aanzien van die Forex, CFD, etc. Indien een dergelijke financieringslast van toepassing is, wordt deze op verzoek rechtstreeks door de klant aan de bedrijf betaald, of wordt door het bedrijf aan de klant betaald, afhankelijk van de aard van de FX/CFD en de aard van de positie die de klant inneemt. De wijze van berekening van de financieringslast is afhankelijk van het type FX/CFD waarop deze van toepassing is. De financieringslast zal worden gecrediteerd of gedebiteerd (indien van toepassing) op de account van de klant op de volgende handelsdag waarop het betrekking heeft.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de wijze van berekening van de financieringslast, de financieringstarieven en/of de aard van de FX/CFD's waarop de financieringslast van toepassing is, te wijzigen. Voor bepaalde soorten FX/CFD's wordt door de klant een commissie betaald voor het openen en sluiten van FX / CFD-posities. Een dergelijke commissie wordt van de rekening van de klant afgeschreven op het moment dat het bedrijf de desbetreffende FX/CFD opent of sluit. Veranderingen in onze swaprente tarieven en berekeningen worden naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uitgevoerd. Klanten dienen altijd de informatie met betrekking tot de huidige tariefwijzigingen te controleren. Informatie over de swaprente tarieven voor elk instrument wordt op het handelsplatform weergegeven. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken tarieven snel wijzigen ten gevolge van de marktomstandigheden (veranderingen in rentetarieven, volatiliteit, liquiditeit enz.) en als gevolg van verschillende risico aanverwante zaken.

Alle open FX/CFD transacties van de klant zullen automatisch aan het einde van de handelsdag naar goeddunken van het bedrijf of gedurende het weekend, naar de volgende werkdag worden doorgerold om zo het automatisch afsluiten en fysiek afwikkelen van de transactie te voorkomen. De klant erkent dat bij het doorrollen van zulke transacties naar de volgende werkdag, een premie kan worden gedebiteerd of gecrediteerd op de rekening van de klant met betrekking tot deze transactie. Informatie over de swaprente tarieven voor elk instrument wordt in de “details” link op het handelsplatform voor elk specifiek instrument weergegeven.

Op woensdag rond 00:00 GMT worden de doorrol kosten vermenigvuldigd met drie (3x) om te compenseren voor het komende weekend.

Verstrijken Transacties en Rollover

CFD transacties gekoppeld aan de marktprijs van een bepaald basis activum, met inbegrip van de marktprijs van toekomstige contracten. Een paar dagen voor de vervaldatum van het basis activum waaraan de CFD is gekoppeld, zal het basis activum worden vervangen door een ander activum, en de offerte van de CFD zal dienovereenkomstig ook wijzigen.

Voor bepaalde instrumenten op ons platform die zijn gebaseerd op termijncontracten, kunnen wij naar eigen goeddunken een vervaldatum en tijd instellen voor een specifiek instrument. Informatie over de swaprente tarieven voor elk instrument wordt op het handelsplatform weergegeven.

In het geval dat wij een vervaldatum instellen voor een specifiek instrument, zal dat op het handelsplatform worden weergegeven in de “details” link voor elk specifiek instrument. U erkent dat het u zelf verantwoordelijk bent om op de hoogte te zijn van de vervaldatum en tijd.

Als u een transactie met betrekking tot een instrument dat een vervaldatum heeft niet sluit voorafgaande aan een dergelijke vervaldatum, moet de transactie automatisch worden gesloten op het moment van de vervaldatum. De transactie zal sluiten tegen een prijs wdie de laatste prijs genoteerd op het handelsplatform onmiddellijk voorafgaand aan de toepasselijke vervaldatum en tijd zal zijn.

Islamitische Accounts

In het geval dat de klant, als gevolg van de naleving van de islamitische geloofsovertuiging geen rente kan ontvangen of betalen, dan kan die klant ervoor kiezen om op de wijze bepaald door het bedrijf, zijn of haar handelsaccount om te zetten in een islamitische account, dat niet belast wordt voor, of recht heeft op, dagrente en/of doorrollen.

De klant bevestigt en/of aanvaardt en/of verklaart dat een verzoek om zijn of haar account aan te maken als islamitisch, uitsluitend wordt gedaan ten gevolge van de genoemde islamitische religieuze overtuigingen en niet om welke andere reden dan ook. Het bedrijf behoudt zich het recht om het inwilligen van het verzoek van een klant om zijn of haar account als islamitische account aan te maken te weigeren, geheel volgens haar eigen en absoluut goeddunken, wat voor de klant beslissend en onbetwistbaar zal zijn.

In het geval dat de klant zelf zijn of haar account als een islamitische account aanmerkt, kan de klant niet alle transacties in zo'n account langer open houden dan 14 dagen en kan zo'n voordeel op geen enkele wijze misbruiken.

Het bedrijf kan de commissie toevoegen aan elke transactie uitgevoerd op de islamitische account; en/of behoudt zich het recht voor om het voornoemd voordeel op elk gewenst moment te annuleren, en kan welke maatregel dan ook nemen volgens haar eigen en absoluut goeddunken ten gevolge van misbruik van dit voordeel. Dergelijke acties kunnen zonder beperking het volgende omvatten: het aanmerken van de islamitische account als een gewone account en met terugwerkende kracht; het tot stand brengen van vereiste aanpassingen (zoals verrekening bedragen van de account die gelijk zijn aan door het bedrijf als rente betaalde bedragen); de klant te beperken en/of verbieden om zijn of haar posities af te dekken; het annuleren van transacties; en aanpassen van de saldi.

Soorten Orders:

Orders kunnen worden geplaatst als marktorders om zo snel mogelijk te kopen of te verkopen tegen de prijs verkrijgbaar in de markt, of voor geselecteerde producten als limiet stop orders om te handelen wanneer de prijs een vooraf bepaald niveau bereikt. Limiet orders voor kopen en stop orders voor verkopen moeten onder de huidige marktprijs worden geplaatst, en limiet orders voor verkopen en stop orders voor kopen moeten boven de huidige beurskoers worden geplaatst. Als de biedprijs voor verkooporders of vraagprijs voor kooporders is bereikt, wordt de order zo spoedig mogelijk vervuld tegen de prijs verkrijgbaar in de markt. Limiet en stop orders worden in overeenstemming met “Het Orderuitvoeringsbeleid van het Bedrijf" uitgevoerd en zijn niet gegarandeerd uitvoerbaar voor de opgegeven prijs of de hoeveelheid, tenzij uitdrukkelijk verklaard door het bedrijf voor de specifieke order.

Uitvoeringspraktijken in de Financiële Instrumenten

Slippage

U bent gewaarschuwd dat slippage kan optreden bij de handel in financiële instrumenten. Dit is de situatie wanneer op het moment dat een order wordt gegeven voor uitvoering, de prijs getoond aan de Klant niet beschikbaar kan zijn. Daarom zal de specifieke order worden uitgevoerd zo dicht mogelijk bij of een aantal pips uit de buurt van de door de Klant gevraagde prijs. Derhalve is slippage het verschil tussen de verwachte prijs van een order, en de prijs waarvoor de order daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wanneer de uitvoeringsprijs beter is dan de door de klant gevraagde prijs, wordt dit gedefineerd als positieve slippage. Wanneer de uitvoeringsprijs beter is dan de door de klant gevraagde prijs, wordt dit gedefineerd als positieve slippage. Houd er rekening mee dat slippage een normaal onderdeel van de handel in financiële instrumenten is. Slippage komt vaker voor tijdens periodes van illiquiditeit of hogere volatiliteit (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwsberichten, economische ontwikkelingen, marktopeningen en andere factoren) wat het uitvoeren van een order voor een bepaalde prijs onmogelijk kan maken. Uw bestellingen kunnen dan niet worden uitgevoerd voor de opgegeven prijzen. Slippage kan in alle soorten accounts die wij aanbieden optreden. Opgemerkt wordt dat slippage ook tijdens stop-loss orders, beperkte orders, en andere vormen van orders kan optreden. We kunnen de uitvoering van uw lopende orders voor de aangegeven prijs niet garanderen. Echter, wij bevestigen dat uw order wordt uitgevoerd op de op een na best beschikbare marktprijs tov de prijs aangegeven in uw lopende order.

Algemene gebruiksvoorwaarden

De klant erkent en aanvaardt dat het bedrijf naar eigen goeddunken een financieel instrument kan toevoegen, verwijderen of opschorten van en op het platform, op elk type van de onderliggende activa of markt, van tijd tot tijd in geval van een koersverandering (bijvoorbeeld als gevolg van een overname, aandelenconsolidatie / split, fusie, spin-off, nationalisatie, beëindiging van beursnotering, enz.) of indien er geen klantposities worden gehouden in een bepaald financieel instrument op dat moment. Bovendien behouden wij ons het recht voor om in het geval dat we niet meer in staat zullen zijn om door te gaan met het aanbieden van een instrument in zijn huidige vorm, naar eigen goeddunken de inhoud of voorwaarden van een instrument aan te passen, inclusief de vervaldatum, handelstijd of enige andere parameters in het “details” tabblad van het instrument dat aan u beschikbaar gesteld is met een opzegtermijn.

Behouden Accountstatus

Teneinde een bepaalde accountstatus te behouden moet u maandelijks een minimum bedrag aan handelaarspunten verzamelen, welke nodig zijn voor deze accountstatus. U kunt gewoon naar elke accountstatus terugkeren door de vereiste maandelijkse handelaarspunten voor dat accountniveau te behalen, zolang u aan de minimum depositocriteria voldoet of door de minimaal vereiste deposito's te doen welke u automatisch naar het volgende accountniveau zullen opwaarderen. De maandelijks vereiste handelaarspunten en de status van de verzamelde handelaarspunten kan in uw accountmenu worden bekeken.

Voordelen - Overnames en Transformaties (met inbegrip van gebeurtenissen, zoals aandeel consolidaties splitsingen, fusies, overnames, spin-offs, MBO's, beëindiging van beursnotering, enz.). Afhankelijk van de omstandigheden van elk gebeurtenis, is het ons beleid om alle open posities van een klant direct voorafgaand aan de gebeurtenis te sluiten tegen de marktprijs onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis. Als gevolg van een dergelijke gebeurtenis, in geval een instrument wordt onderworpen aan een aanpassing als gevolg van een overname of transformatie actie, zullen we de contractprijs of contractvolume zodanig aanpassen als wij nodig achten voor de account waarbij we rekening houden met het verdunnen of concentreren effect van de actie. Deze aanpassing vertegenwoordigt het economische equivalent van uw en onze rechten en verplichtingen onmiddellijk voorafgaand aan de actie.

24. BEËINDIGING

U hebt het recht de Overeenkomst te beëindigen door de Onderneming minstens 7 (zeven) dagen op voorhand schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de datum van de beëindiging, op voorwaarde dat in het geval van zulke beëindiging, alle open posities van de Klant gesloten zullen worden tegen de datum van beëindiging, zonder afbreuk te doen aan alle voormelde bepalingen, met inbegrip van kosten, vergoedingen en sancties.

De Onderneming kan de Overeenkomst beëindigen door u 7 (zeven) dagen op voorhand schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de datum van de beëindiging.

In de volgende gevallen kan de Onderneming de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke kennisgeving beëindigen:

 • Dood van de Klant.
 • In geval een beslissing van faillissement of liquidatie van u genomen wordt door een vergadering of door het indienen van een verzoek van de voorgaande.
 • Beëindiging is vereist door een bevoegde regulerende autoriteit of instantie.
 • U overtreedt een bepaling van de Overeenkomst en volgens de Onderneming kan de Overeenkomst niet meer worden uitgevoerd.
 • U overtreedt een wet of regulering waaraan u onderworpen bent, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten en regelgeving met betrekking tot valutacontrole en registratievereisten.
 • U betrekt de Onderneming direct of indirect in een vorm van fraude.
 • Wanneer een geval van verzuim zoals bedoeld in artikel 24 van deze Overeenkomst plaatsvindt.

De beëindiging van de Overeenkomst zal in geen geval invloed hebben op de ontstane rechten, bestaande verplichtingen of contractuele bepalingen die van kracht hadden moeten blijven na de beëindiging, en in het geval van beëindiging zult u het volgende betalen:

 • Openstaande vergoedingen van de Onderneming en elk ander aan de Onderneming verschuldigd bedrag.
 • Elke door de Onderneming opgelopen of nog op te lopen kosten en aanvullende uitgaven ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst.
 • Elke schade voortkomende uit het regelen of de afwikkeling van openstaande verplichtingen.

In geval van inbreuk door u op deze Overeenkomst, behoudt de Onderneming zich het recht voor alle vorige transacties terug te draaien die de belangen van de Onderneming en/of de belangen van alle of enige van haar klanten in gevaar brengen alvorens de Overeenkomst te beëindigen.

25. GEVALLEN VAN VERZUIM EN RECHT OP VERZUIM

Wat volgt zal als 'Gevallen van verzuim' beschouwd worden, waarna het de Onderneming zal toegestaan zijn haar rechten uit te oefenen in overeenstemming met onderstaande paragraaf:

 • Het nalaten door u om bepalingen van deze Overeenkomst na te leven of uit te voeren, en dit nalaten duurt nog een werkdag verder nadat de Onderneming u deze kennisgeving van niet-nakoming bezorgd heeft.
 • Het opstarten door een derde partij van procedures met uw faillissement als doel (in geval van een natuurlijke persoon) of uw insolvabiliteit of een ander gelijkaardig vrijwillig geval van liquidatie (in geval van rechtspersoon) onder de geldende wetgeving of andere gelijkaardige procedures die analoog zijn aan de voormelde met betrekking tot u.
 • U haalt voordeel uit vertragingen die optreden in de prijzen en plaatst Orders aan gedateerde prijzen, trades aan off-market prijzen en/of buiten werkingsuren en voert andere acties uit die oneigenlijke trading vormen.
 • U overlijdt of wordt geestesziek (voor natuurlijke personen).
 • Een verklaring of garantie gedaan of gegeven of die geacht wordt gemaakt of gegeven te zijn door u onder deze Overeenkomst blijkt vals of misleidend geweest te zijn in inhoudelijk opzicht op het moment dat deze werd gedaan of gegeven of werd geacht gedaan of gegeven te zijn.
 • Elke andere situatie waarin de Onderneming het voor haar eigen bescherming redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk acht, of een actie wordt ondernomen of een gebeurtenis treedt op waarvan de Onderneming oordeelt dat deze nadelige gevolgen kan hebben op uw mogelijkheid om uw verplichtingen jegens deze Overeenkomst na te leven.

Bij het optreden van een Geval van Verzuim zal de Onderneming het recht hebben om naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, elke van de volgende acties te ondernemen:

 • in plaats van naar uw investeringen het equivalent terug te betalen van wat gecrediteerd werd op uw account, u de eerlijke marktwaarde van deze investeringen te betalen op het moment dat de Onderneming dit recht uitoefent, en/of
 • om de investeringen te verkopen die in bezit van de Onderneming of in bezit van een gevolmachtigde of een derde partij aangesteld bij of krachtens deze overeenkomst zijn, in elk geval waarin de Onderneming volledig naar eigen goeddunken kan kiezen en onder de voorwaarden die de Onderneming naar eigen goeddunken passend acht (zonder verantwoordelijk te zijn voor verliezen of prijsdalingen) om voldoende fondsen te verzamelen om door u verschuldigde bedragen te dekken, en/of
 • Transacties af te sluiten, vervangen of om te keren, enige andere Transactie te kopen, verkopen, lenen of deze aan te gaan, of zich onthouden van het ondernemen van zulke actie op een moment en op zulke manier dat, naar eigen goeddunken van de Onderneming, de Onderneming het nodig of nuttige acht om haar verliezen of aansprakelijkheid te dekken, verminderen of elimineren onder of met betrekking tot enige van uw contracten, posities of verplichtingen, en/of
 • enige of alle lopende transacties te behandelen als zijnde verworpen door de Klant, in welk geval de verplichtingen van de Onderneming onder zulke Transactie of Transacties dan geannuleerd en beëindigd zal worden.
26. ERKENNING VAN RISICO'S

Er wordt opgemerkt dat vanwege marktcondities en schommelingen, de waarde van Financiële Instrumenten kan stijgen of dalen, of zelfs op nul kan worden gebracht. Ongeacht de informatie die de Onderneming u verstrekt, gaat u akkoord met en erkent u de mogelijkheid dat deze gevallen zich voordoen.

U bent op de hoogte van en erkent dat er een groot risico bestaat op het lijden van verliezen en schade ten gevolge van de investeringsactiviteit (aankoop en/of verkoop van Financiële Instrumenten) via de Onderneming en het tradingplatform van de Onderneming, en u aanvaard dat u bereid bent dit risico aan te gaan bij het aangaan van deze zakenrelatie.

U verklaart dat u het volgende hebt gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard:

 • Informatie betreffende de vorige prestaties van een Financieel Instrument vormen geen garantie voor de huidige en/of toekomstige prestaties. Historische gegevens zijn niet en mogen niet beschouwd worden als een weergave van de toekomstige rendementen van enig Financieel Instrument.
 • In gevallen van Financiële Instrumenten die verhandeld worden in andere valuta dan de valuta van uw land van verblijf, loopt u het risico van een verandering in de wisselkoers die de waarde en de prijs van de Financiële Instrumenten, en dus van hun prestaties, zullen doen dalen.
 • U moet er zich van bewust zijn dat u het risico loopt al uw geïnvesteerde fondsen te verliezen, en moet enkel Financiële Instrumenten aankopen als u bereid bent dit in voorkomend geval te doen. Bovendien zullen alle opgelopen uitgaven en commissies door u betaald moeten worden.

Het maximum verlies dat opgelopen mag worden door een Klant is gelijk aan het geldbedrag dat deze aan de Onderneming betaald heeft, met inbegrip van vaste vergoedingen voor day trade deals.

Elk financieel contract dat door een klant wordt aangekocht via de website van de Onderneming is een individuele Overeenkomst die gemaakt wordt tussen die klant en de Onderneming, en is niet overdraagbaar, onderhandelbaar of toewijsbaar aan of met een derde partij.

27. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

De Onderneming heeft geen enkele verplichting om enige informatie te openbaren aan u of enige informatie in rekening te nemen, bij het nemen van een beslissing of wanneer ze overgaat tot een actie namens u, tenzij anders overeengekomen en weergegeven in deze Overeenkomst en wanneer dit is opgelegd door de relevante van kracht zijnde Wet- en Regelgeving en richtlijnen.

De Onderneming zal nooit privé of andere vertrouwelijke informatie openbaren met betrekking tot onze klanten en vroegere klanten aan derde partijen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze klanten, tenzij in zulke specifieke gevallen waarin openbaring een wettelijke verplichting is, of anderzijds noodzakelijk is om controle en analyse van de identiteit van Klanten mogelijk te maken met het doel hun account te beschermen en hun persoonlijke informatie te beveiligen.

De Onderneming zal al uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de relevante Wet- en Regelgeving betreffende de bescherming van Persoonlijke Gegevens.

Door het aanvaarden van deze Overeenkomst, stemt u ermee in dat u de voorwaarden van het 'PRIVACYBELEID' dat de Onderneming heeft opgesteld, hebt gelezen en aanvaard. Dit beleid wordt vermeld op de thuispagina van de website van de Onderneming en kan door iedereen geraadpleegd worden.

28. KENNISGEVINGEN

Tenzij het tegendeel speciaal voorzien is, zal elke kennisgeving, instructie, toelating, verzoek of andere mededeling die onder deze Overeenkomst door u wordt gedaan aan de Onderneming, schriftelijk te worden verzonden naar het postadres van de Onderneming zoals vermeld op de website van de Onderneming, of naar een ander adres dat de Onderneming van tijd tot tijd hiervoor kan opgeven. Deze worden pas van kracht wanneer ze daadwerkelijk ontvangen worden door de Onderneming, mits zij de bepalingen van deze Overeenkomst niet schenden en er niet in strijd mee zijn.

De Onderneming behoudt zich het recht voor andere manieren van communicatie met u op te geven.

29. OPNEMEN VAN TELEFOONGESPREKKEN

U erkent dat de Onderneming telefoongesprekken tussen u en de Onderneming kan opnemen zonder een waarschuwingstoon toe te passen, om ervoor te zorgen dat de belangrijke voorwaarden van de Transactie, en alle andere belangrijke informatie betreffende de Transactie snel en nauwkeurig geregistreerd wordt. Deze gegevens zullen eigendom zijn van de Onderneming en zullen door u aanvaard worden als bewijs van uw doorgegeven Orders of instructies.

30. BELANGENCONFLICTEN

Onder de Geldende Voorschriften is de Onderneming verplicht om regelingen te hebben om belangenconflicten tussen de Onderneming en haar klanten en tussen andere klanten te beheren. De Onderneming zal alle redelijke inspanningen doen om belangenconflicten te vermijden en wanneer deze niet kunnen worden vermeden zal de Onderneming ervoor zorgen dat u op eerlijke wijze en met de grootst mogelijke integriteit behandeld wordt en dat uw belangen te allen tijde zullen worden beschermd.

U erkent en aanvaard dat u het Beleid inzake Belangenconflicten gelezen en begrepen hebt, dat u ter beschikking werd gesteld tijdens het registratieproces en dat geüpload is op de website van de Onderneming.

31. ALGEMENE BEPALINGEN

U erkent dat er geen verklaringen werden gemaakt naar u toe door of namens de Onderneming die u op enige wijze hebben aangezet of overtuigd om deze Overeenkomst aan te gaan.

In geval enige bepaling van de Overeenkomst op enig moment en in enig opzicht illegaal, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt in overeenstemming met een wet en/of regulering in een jurisdictie, dan zal de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst of de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van deze bepaling in overeenstemming met de wet en/of regulering in een andere jurisdictie, niet aangetast worden.

Alle Transacties namens u zullen onderworpen zijn aan de wetten die de vestiging en operatie regelen, de reguleringen, regelingen, richtlijnen, circulaires en gewoontes (hierna samen de 'Wet- en regelgeving' genoemd) van IFSC en elke andere autoriteit die de operatie van de Investeringsfirma's regeren (zoals gedefinieerd in deze Wet- en regelgeving), naargelang deze van tijd tot tijd worden aangepast en gewijzigd. De Onderneming heeft het recht om eventuele maatregelen te nemen die zij wenselijk acht met het oog op de naleving van de op dat moment van kracht zijnde wet- en regelgeving. Zulke maatregelen kunnen worden genomen en alle van kracht zijnde Wetten en Reguleringen zullen bindend zijn voor u.

U zult alle redelijke maatregelen nemen (inclusief, en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, de uitvoering van alle nodige documenten) zodat de Onderneming haar verplichtingen jegens deze Overeenkomst naar behoren kan vervullen.

De gedetailleerde informatie met betrekking tot de uitvoering van en voorwaarden voor investeringtransacties in Financiële Instrumenten uitgevoerd door de Onderneming, en andere informatie betreffende de activiteit van de Onderneming, is toegankelijk voor en gericht aan elke natuurlijke persoon en rechtspersonen op de website van de Onderneming.

De bepalingen van dit document zijn opgesteld in het Engels, en zullen voorrang hebben op elke vertaling van hetzelfde document, in welke taal deze mogelijke vertaling ook moge zijn.

32. TOEPASBARE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze Overeenkomst en alle transactionele relaties tussen u en de Onderneming worden beheerst door de wetten van Belize. De bevoegde rechtbank voor de beslechting van geschillen die tussen hen kunnen ontstaan zal de rechtbank zijn van het arrondissement waar het hoofdkantoor van de Onderneming is gevestigd.