ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANBEVELINGSPROGRAMMA

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANBEVELINGSPROGRAMMA

De onderstaande algemene voorwaarden voor het aanbevelingsprogramma (hierna 'algemene voorwaarden' te noemen) vormen een wettelijke overeenkomst tussen de deelnemer aan het aanbevelingsprogramma (de 'persoon die aanbeveelt') en Opteck (het 'bedrijf'), die het domein en de website opteck.biz (de 'website') beheert.

Het programma stelt de persoon die aanbeveelt in staat om het aanbevelingsprogramma van het bedrijf te promoten en een contante bonus voor aanbevelingen te ontvangen op basis van de onderstaande algemene voorwaarden.

2. Definities en interpretatie

In deze algemene voorwaarden voor het aanbevelingsprogramma hebben de onderstaande begrippen de betekenis die aan hen is toegewezen:

 • Met "persoon die aanbeveelt" wordt een klant bedoeld die aan het programma deelneemt door verkiesbare vrienden door te verwijzen, zodat ze klanten worden;
 • Met "vriend" wordt een persoon bedoeld die nog geen klant van het bedrijf is en die goedkeuring heeft gegeven en door de persoon die aanbeveelt middels het programma wordt aanbevolen;
 • Met "programma" wordt het aanbevelingsprogramma bedoeld.

3. Geldigheidsperiode

Deze actie heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Opteck behoudt zich het recht voor om het aanbevelingsprogramma op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4. Verkiesbaarheidscriteria

 • Om aan de actie te kunnen deelnemen, moet je vriend (of kameraad, kennis, collega, enzovoorts):
  • Voor de eerste keer een handelsrekening openen via het daarvoor bedoelde formulier in het klantendeel van de website van het bedrijf;
  • Niet zijn gerelateerd aan een huidige gelieerde partij van het bedrijf door middel van een affiliatekoppeling of bestaande affiliatecode.
 • Alle soorten rekeningen/accounts komen in aanmerking voor deelname;
 • Er is een bonus in contanten voor aanbevolen vrienden beschikbaar voor klanten met nieuwe accounts en bestaande accounts.

5. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het aanbevelingsprogramma

 • De contante bonus die wordt uitgekeerd aan de persoon die aanbeveelt vormt 10% (tien procent) van de storting van zijn/haar vriend en wordt op de rekening van de persoon die aanbeveelt gestort wanneer aan alle eisen is voldaan;
  • De contante bonus voor de vriend wordt alleen op de handelsrekening van de persoon die aanbeveelt gecrediteerd nadat de identificatiedocumenten van de vriend zijn bevestigd en aan de volume-eisen is voldaan;
  • De vriend moet een handelsrekening openen bij Opteck, geld op zijn rekening storten en beleggen om aan het vereiste volume te voldoen;
 • Er gelden beperkingen voor de contante bonus. Om de contante bonus te kunnen opnemen moet de persoon die aanbeveelt een minimaal beleggingsvolume van 40 (veertig) keer het bedrag bereiken. Wanneer de persoon die aanbeveelt geld opneemt zonder aan de eisen ten aanzien van het beleggingsvolume te hebben voldaan, vervalt de aanbevelingsbonus.

6. Algemene bepalingen

 • De contante bonus zal binnen 24 (vierentwintig) uur na het moment waarop de vriend aan de voorwaarden zoals vermeld in de Algemene voorwaarden voldoet op de handelsrekening van de persoon die aanbeveelt worden overgemaakt. Wanneer de vriend ten tijde van de aanvraag geld opneemt, zal de contante bonus niet aan de persoon die aanbeveelt worden verstrekt;
 • De contante bonus wordt uitgekeerd in de valuta van het account van de persoon die aanbeveelt. Wanneer de valuta van de handelsrekening afwijkt van die van de vriend, vindt de omrekening plaats op basis van de actuele valuta- en wisselkoersen;
 • Er geldt op deze algemene voorwaarden na geen limiet ten aanzien van het aantal aanbevelingsbonussen dat je kunt ontvangen. Hierbij wordt verklaard dat het aanbevelingsprogramma een keer per vriend geldt;
 • Aanwijzingen van fraude, manipulatie, misbruik van contante bonussen of andere vormen van misleidende of frauduleuze activiteiten op basis van de uitkering van de contante bonus kunnen, naar enig goeddunken van Opteck, leiden tot verbeurdverklaring van het account en eventuele en/of alle winsten en/of verliezen.